Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka Servis pro média Tiskové zprávy

:: menu
NKÚ kontroloval správu daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí

TISKOVÁ ZPRÁVA – 26. března 2012

Cílem kontroly bylo prověřit postup finančních a celních orgánů při správě daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v souvislosti s dovozem zboží ze třetích zemí na území Evropské unie.

NKÚ podrobil kontrole zejména předávání údajů mezi celními a finančními orgány, správnost těchto informací, rozsah využívání předaných údajů a využívání zákonných oprávnění při správě daně. Dále bylo ověřováno, zda plátci daně přiznávali dovoz zboží v daňovém přiznání (dále jen „DAP“).

Za období 2008 až 2010 bylo kontrolou NKÚ zjištěno, že základ daně vykázaný v DAP byl za celou ČR o více jak 445 mld. Kč nižší oproti celkové hodnotě dovozu dle jednotných správních dokladů (dále jen „JSD“), jimiž bylo v tomto období zboží propuštěno do příslušných celních režimů v tuzemsku.

Z kontrolního vzorku 304 plátců 115 plátců za období 2008–2010 nevykázalo v DAP základ daně v celkové hodnotě více než 6,7 mld. Kč a nepřiznalo odpovídající daň.

Účinnost výměny informací mezi celními a finančními orgány ČR o dovozech zboží uskutečněných v tuzemsku byla omezena. Například způsob zadávání čísla hospodářského subjektu EORI (což je číslo jedinečné v EU mající Komisí přesně stanovenou strukturu) do centrálního registru JSD neumožnil identifikovat některé dovozce. Rozdíl u takto neidentifikovatelných subjektů činil více jak 90 mil. Kč.

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) a Generální ředitelství cel (dále jen „GŘC“) nezajistily, aby finanční úřady (dále jen „FÚ“) obdržely úplné a správné údaje o dovozech zboží uskutečněných v tuzemsku. GFŘ nenastavilo pravidla pro využívání systému centrálního registru JSD uživatelsky jednoznačným způsobem. K zefektivnění činnosti FÚ by přispělo zavedení povinného podávání DAP plátci DPH elektronickou cestou.

V případě plátců nepřiznávajících pořízení zboží, které bylo propuštěno do celního režimu v jiném členském státu ES, finanční orgány neznaly rozsah dovozu a aktivně ho ani nezjišťovaly. V okamžiku, kdy finanční orgány informace od celních orgánů obdržely, byla již většina tzv. podezřelých plátců nekontaktní. Informace již nebyla pro FÚ plně využitelná z pohledu možnosti vybrat a vymáhat DPH. K účinnému dohledu nad přiznáváním DPH po dovozu zboží by přispělo zavedení společné evidence JSD na úrovni EU, aby měl správce daně k příslušnému plátci daně možnost on-line vyhledat rozsah jeho dovozů ve všech členských státech EU.

Správci DPH nereagovali dostatečně pružně na podvody související s nepřiznáváním DPH po dovozu zboží a navazujících zdanitelných plnění. Mnohdy se jednalo o plátce, kteří nepodávali DAP, a plátce, kteří nepřiznávali DPH ani z navazujících zdanitelných plnění. Byly zjištěny i případy, kdy byl plátcem nesprávně stanoven základ DPH. Ke zrušení registrace plátce DPH docházelo se značnou prodlevou a do té doby nebyla DPH zajištěna. K vzniku nedoplatků na DPH přispívala i základní délka zdaňovacího období, kterým bylo kalendářní čtvrtletí, což neumožňovalo správcům daně činit včas odpovídající opatření k zamezení daňových úniků. Pro omezení vzniku nedoplatků je zásadní rychlost správce daně, tzn. zjištění nepřiznání DPH, zjištění důvodu nepřiznání DPH, vyměření DPH, zrušení registrace plátce daně a vymáhání nedoplatků.

Systém správy DPH z dovozu zboží a z následných zdanitelných plnění nebyl schopen odhalit případy nepřiznání DPH, fakticky pouze ex post stíhal subjekty, které byly již nekontaktní. Celý proces byl zdlouhavý a byl limitován právními předpisy, které neumožňovaly přijmout rychlá a účinná opatření k zamezení dovozu zboží podvodnými plátci. Zboží bylo dovezeno na trh EU ze třetích zemí, aniž by z něj byla uhrazena DPH či daň z příjmu, což narušovalo hospodářskou soutěž a ve značném rozsahu krátilo příjmy státního rozpočtu.

Prostor pro daňové úniky, kdy bylo na trh umísťováno nezdaněné zboží, vznikl také novelou zákona č. 235/2004 Sb. účinnou od 1. ledna 2005. Touto novelou bylo odstraněno tzv. „zálohování státu DPH“, kterou plátci hradili při dovozu zboží celním orgánům a následně zúčtovali v rámci DAP. Legislativa ani postupy dotčených správních orgánů na tuto změnu dostatečně nereagovaly.

Hodnota dovozu zboží je významným indikátorem hodnoty navazujících zdanitelných plnění a očekávané daňové povinnosti. Kvalifikovaným odhadem NKÚ lze při

  1. propojení databází s automatizací porovnávání DAP s CR JSD,
  2. zrušení čtvrtletního zdaňovacího období pro plátce daně uskutečňujících dovoz a
  3. zajištění DPH při dovozu

dosáhnout zvýšení příjmů státního rozpočtu ČR minimálně o 10 mld. Kč ročně.

Kontrola byla prováděna od dubna do listopadu 2011. Kontrolováno bylo období 2008 až 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující. Kontrolovanými osobami byly Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství a 17 vybraných finančních úřadů. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 pod číslem 11/07. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Antonín Macháček.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

Dokumenty ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 11/07 (pdf, 207 kB)

Aktualizováno: 17.9.2012 11:45Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti