Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka Servis pro média Tiskové zprávy

:: menu
NKÚ zkontroloval peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

TISKOVÁ ZPRÁVA – 19. března 2012

Cílem kontrolní akce bylo prověřit hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládanými na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky.

Společnou část maturitní zkoušky (státní maturitu) zavedl do právního řádu školský zákon v roce 2004 s termínem realizace ve školním roce 2007/2008. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) nebylo na realizaci státní maturity připraveno, neboť organizační podmínky pro její konání vytvořilo až v roce 2009. Organizační podmínky se dále měnily a státní maturita byla po několika odkladech poprvé zavedena až ve školním roce 2010/2011.

Na přípravu státní maturity vynaložilo MŠMT celkem 916,7 mil. Kč, z toho 276,4 mil. Kč z prostředků EU. Předpokládané roční náklady na zajištění realizace státní maturity odhadlo MŠMT v srpnu 2010 na 209,8 mil. Kč, skutečné náklady státní maturity v roce 2011 budou cca 300 mil. Kč.

MŠMT definovalo strategické cíle, jichž má být zavedením státní maturity dosaženo, a vláda tyto cíle schválila. MŠMT tyto strategické cíle již dále nerozpracovalo a pro vyhodnocení jejich splnění nestanovilo žádná kritéria nebo ukazatele s vymezením konkrétních termínů. MŠMT tak nevytvořilo základní předpoklady pro vyhodnocení dosažení stanovených cílů reformy maturitní zkoušky.

Není tedy zřejmé, v jakém časovém horizontu mají být strategické cíle naplněny. Lze však konstatovat, že realizace státní maturity ve školním roce 2010/2011 strategické cíle nenaplnila. Nepodařilo se dosáhnout stavu, kdy by maturitní zkouška byla klíčovým kritériem pro přístup na vysokou školu. Navíc některé prvky realizace maturitní zkoušky nepřispěly k naplnění cíle zvýšit objektivitu a srovnatelnost maturitní zkoušky jako celku.

Realizace maturitní zkoušky obsahuje dílčí prvky, které jsou zatíženy neefektivností. Např. stanovení nabídky nepovinných předmětů bez posouzení efektivnosti vedlo v případě některých předmětů k vysokým nákladům na uskutečnění jedné zkoušky. Dalším příkladem je i výroba části zkušební dokumentace, která vzhledem k nastavení logistického modelu zůstává nevyužita. Vzhledem ke skutečnosti, že neexistovaly varianty logistického modelu, nebylo možné ověřit vhodnost zvoleného řešení.

V zadávacích řízeních, která NKÚ kontroloval u Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „CZVV“) a Národního institutu pro další vzdělávání, bylo porušeno ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách, který stanoví zadavateli povinnost dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

U veřejné zakázky zadavatele CZVV na pořízení a provoz systému řídicího a dohledového centra, pořizování dat a integrační infrastruktury logistického zabezpečení jednotné maturitní zkoušky v hodnotě téměř 360 mil. Kč hodnotící komise hodnotila kritérium s nejvyšší váhou (celková výše nabídkové ceny – 45 %), aniž by měla veškeré informace o ceně a budoucích nákladech vyplývajících z realizace veřejné zakázky. Tento systém byl pořízen jen na čtyři školní roky. Posledním školním rokem, ve kterém bude pro státní maturitu zajištěna úplná technologická infrastruktura, je školní rok 2013/2014. CZVV je povinno po tomto termínu uhradit náklady na odinstalování softwaru a vymazání dat ze zapůjčeného hardwaru, který má vrátit. V následujícím období není logistické zabezpečení státních maturit zajištěno, což si vyžádá další náklady nad rámec ročních provozních nákladů.

Kontrola byla prováděna od května do listopadu 2011. Kontrolováno bylo období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 pod číslem 11/08. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Mgr. Zdeňka Profeldová.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

Dokumenty ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 11/08 (pdf, 272 kB)

Aktualizováno: 17.9.2012 11:45Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti