Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka Servis pro média Tiskové zprávy

:: menu
NKÚ zkontroloval peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

TISKOVÁ ZPRÁVA – 4. listopadu 2011

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s peněžními prostředky státu, které jsou vypláceny jako odškodné nebo v souvislosti s ním na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

V kontrolovaném období let 2007 až 2010 uhradilo Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „MS“) na základě 4.502 žádostí o odškodnění částku v celkové výši 399.672.576 Kč. NKÚ prověřil kontrolní vzorek 128 žádostí o celkovém objemu 57.631.447 Kč.

MS nejednalo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, neboť v některých případech nevyřídilo žádosti o odškodnění ve lhůtě šesti měsíců, případně nepodalo včas odpor proti platebním rozkazům tam, kde neuznávalo důvod nebo částku požadovaného odškodnění, nebo se bez omluvy nedostavilo k soudnímu jednání, a tím nehájilo zájmy státu a jeho majetek.

Jako velice málo účinné se jeví uplatňování regresních úhrad. Jedním z hlavních důvodů odškodňování vedle nezákonného trestního stíhání je nepřiměřená délka soudního řízení. V těchto případech je problematický nesoulad běhu prekluzivní lhůty pro podání návrhu na kárné řízení se soudcem a běhu promlčecí lhůty pro uplatnění nároku na odškodnění. Na velice nízkém procentu uplatnění regresních úhrad se podílí i nepružná organizace této činnosti u MS a malé využívání kompetence ministra spravedlnosti k podání návrhu na kárné řízení.

Řada uvedených nedostatků vyplývá i ze skutečnosti, že oblast odškodňování není na MS upravena vnitřními předpisy a zejména v této oblasti je zcela nefunkční vnitřní kontrolní systém.

Kontrola byla prováděna od ledna do června 2011. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo spravedlnosti. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 pod číslem 11/03. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Mgr. Zdeňka Profeldová.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

Dokumenty ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 11/03 (pdf, 159 kB)

Aktualizováno: 17.9.2012 11:45Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti