Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka Servis pro média Tiskové zprávy

:: menu
NKÚ zkontroloval prostředky na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady

TISKOVÁ ZPRÁVA – 18. května 2011

Kontrolní akce byla zaměřena zejména na činnost Ministerstva životního prostředí jako řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí a na činnost Státního fondu životního prostředí jako zprostředkujícího subjektu tohoto programu při poskytování a čerpání peněžních prostředků ze čtvrté prioritní osy, oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady. Kontrole byla podrobena i činnost ministerstva při zpracování a hodnocení Plánu odpadového hospodářství České republiky včetně hodnocení přínosů podpory vynaložené v letech 2003–2007 ze státních prostředků a z evropských fondů ke zlepšení stavu odpadového hospodářství.

V letech 2003–2007 vynaložily ministerstvo a fond ze státních prostředků a fondů Evropské unie cca 3,4 mld. Kč. Přínosy této podpory ke zlepšení stavu odpadového hospodářství a vliv této podpory na plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky však nevyhodnotily.

V rámci Operačního programu Životní prostředí je na zkvalitnění nakládání s odpady v letech 2007–2013 alokováno cca 15 mld. Kč. Ministerstvo ani fond nesledovaly skutečné využití zařízení pořízených z tohoto programu za účelem zkvalitnění nakládání s odpady. V oblasti administrace programu bylo zjištěno, že pravidla pro příjemce podpory se v průběhu realizace programu často měnila, byla nejasná a nepřehledná. Pravidla pro posuzování žádostí o podporu z ekonomického hlediska nebyla od prosince 2009 zveřejněna a posuzování žádostí tak nebylo dostatečně transparentní.

Ministerstvo neaktualizovalo Plán odpadového hospodářství České republiky a neupravilo jeho cíle tak, aby byly v souladu s národní a evropskou legislativou. Největší problém představují biologicky rozložitelné komunální odpady, kterých je od roku 2003 ukládáno na skládky více, než stanoví směrnice Rady 1999/31/ES. Požadavek této směrnice na snížení podílu biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky měl být přitom splněn již v roce 2010. Důležitým opatřením k plnění směrnice je podpora výstavby nových spaloven komunálních odpadů, která však byla legislativou umožněna až od ledna 2010. Vývoj a současný stav v této oblasti přesto nasvědčuje tomu, že nemusí být splněn ani cíl stanovený směrnicí pro rok 2013. Česká republika se tím vystavuje riziku sankcí ze strany Evropské komise.

Kontrolováni byli i vybraní příjemci podpory, kde nejzávažnější nedostatky byly zjištěny u jednoho příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň při čerpání dotace z prostředků Evropské unie ve výši 33,9 mil. Kč a z prostředků SFŽP ve výši 6,0 mil. Kč.

Kontrola byla prováděna od června 2010 do ledna 2011. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly. Kontrolovanými osobami byli Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR a vybraní příjemci peněžních prostředků. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/14. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Zdeněk Brandt.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

Dokumenty ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 10/14 (pdf, 320 kB)

Aktualizováno: 17.9.2012 11:45Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti