Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka Servis pro média Tiskové zprávy

:: menu
NKÚ kontroloval státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu

TISKOVÁ ZPRÁVA – 14. února 2012

Cílem kontroly bylo prověřit postupy při hospodaření s prostředky jaderného účtu a také ověřit rozsah a plnění opatření přijatých v návaznosti na zjištění z předchozích kontrolních akcí NKÚ, které se týkaly státních finančních aktiv.

Státní finanční aktiva (dále jen „SFA“) jsou vymezena zákonem o rozpočtových pravidlech. Jejich součástí jsou peněžní prostředky, majetkové účasti státu a pohledávky, které spravuje Ministerstvo financí (dále jen „MF“) a sestavuje o nich určitý přehled označovaný jako bilance SFA. Podle této evidence činila výše SFA k 31. prosinci 2010 více než 300 mld. Kč.

Zákon o rozpočtových pravidlech účinný od roku 2001 navázal na předchozí právní úpravu a zavedenou praxi, kdy MF o tomto majetku neúčtovalo a vedlo o něm pomocné evidence odděleně od ostatního jím spravovaného majetku státu. Účtovat o SFA začalo MF postupně od roku 2008, a SFA se tak stala součástí aktiv vykazovaných v rozvaze MF jako finanční majetek a pohledávky. Tím také do značné míry pominula potřeba zahrnovat veškerý tento majetek do SFA. Například v případě majetkových účastí a pohledávek z poskytnutých půjček a návratných finančních výpomocí se jedná o obdobný majetek, jaký spravují ostatní správci kapitol, aniž by byl zahrnován do SFA. MF navíc vykazovalo v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech jako SFA i takové peněžní prostředky, které zákonnému vymezení neodpovídaly. NKÚ znovu doporučuje přehodnotit tuto kategorii majetku a ponechat pouze takové části, které mají specifický účel použití, jako např. peněžní prostředky shromažďované na zákonem určených účtech.

V kontrolovaném období byly peněžní prostředky SFA uloženy celkem na 19 bankovních účtech vedených u ČNB, pět z nich MF v letech 2010 a 2011 zrušilo. Při zrušení dvou bankovních účtů SFA naložilo MF se zůstatky těchto účtů způsobem, který právní úprava neumožňovala.

Investování peněžních prostředků do státních dluhopisů má charakter „kvaziinvestování“; dochází k převodům těchto prostředků mezi účty podřízenými souhrnnému účtu státní pokladny. Úrokový příjem z investování prostředků jaderného i důchodového účtu je příjmem státního rozpočtu kapitoly Operace státních finančních aktiv (dále jen „OSFA“) a současně je výdajem státního rozpočtu v kapitole Státní dluh. Při investování repo operacemi se peněžní prostředky převádějí na účty komerčních bank. O takto investované prostředky je nižší stav peněžních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny, tím se zvyšují nároky na zajištění denní likvidity státní pokladny včetně úrokových výdajů.

Kapitola OSFA se od jiných rozpočtových kapitol liší tím, že neobsahuje rozpočtové příjmy a výdaje správce kapitoly, ale podle zákona o rozpočtových pravidlech ji tvoří peněžní operace na účtech SFA s výjimkou operací spojených s obsluhou a umořováním státního dluhu. V roce 2009 představovaly skutečné výdaje kapitoly OSFA částku 1.539,1 mil. Kč, tj. 43,65 % schváleného rozpočtu, v roce 2010 to bylo 261,7 mil. Kč, tj. pouze 10,90 % schváleného rozpočtu. U podstatné části výdajových položek kapitoly OSFA nedocházelo k reálným výdajům, ale k transferům do jiných kapitol státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření, která dlouhodobě tvoří v kapitole OSFA nástroj financování výdajů jiných rozpočtových kapitol.

V kontrolovaném období byly poskytovány zejména obcím ze SFA „mimořádné dotace“ (v roce 2009 ve výši 166,1 mil. Kč a v roce 2010 ve výši 97,48 mil. Kč), které fakticky tvořily „skrytou“ rozpočtovou rezervu pro MF.

O nesprávném nastavení rozpočtového procesu v kapitole OSFA svědčí i skutečnost, že v roce 2009 i 2010 nebyla čerpána podstatná část předpokládaných výdajů této kapitoly.

MF část příjmů a výdajů na účtech SFA v kapitole OSFA nevykazovalo, část příjmů zahrnovalo na nesprávné položky rozpočtové skladby.

V kontrolovaném období MF postupovalo v některých případech v rozporu s účetními předpisy, a nevedlo tak správné, průkazné a úplné účetnictví o skutečnostech týkajících se účetního střediska zřízeného pro kapitolu OSFA.

MF dosud nestanovilo přímou návaznost jednotlivých položek SFA na účty účtového rozvrhu ani metodiku pro sestavení bilance SFA. Nebylo tak možné přímo porovnat údaje zahrnuté do ročních účetních výkazů se stavy položek SFA, jak jsou uváděny v bilanci a ve státním závěrečném účtu.

V rámci této kontroly byla rovněž ověřena realizace opatření přijatých v roce 2009 na základě výsledků předchozí kontroly NKÚ. Plnění tří z pěti opatření uložených vládou hodnotí NKÚ jako částečné či nedostačující.

Kontrola byla prováděna od května do října 2011. Kontrolováno bylo období let 2009 a 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo financí. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 pod číslem 11/09. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ JUDr. Eliška Kadaňová.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

Dokumenty ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 11/09 (pdf, 270 kB)

Aktualizováno: 17.9.2012 11:45Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti