Projekt Úspory energie

Úspory energie obálka

Ve snaze využít své zkušenosti získané při práci na přechozím projektu navrhl Nejvyšší kontrolní úřad na 15. schůzce INTOSAI WGEA v Tallinnu v roce 2013, že se ujme role vedoucího projektu s názvem Úspory energie. Na rozdíl od publikace Audit v oblasti udržitelné energie, cílem tohoto projektu bylo vytvoření kratší studie zaměřené na problematiku úspor energie a na audity prováděné v této oblasti nejvyššími auditními institucemi.

Studie byla vytvořena projektovým týmem Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky ve spolupráci s nejvyššími auditními institucemi Číny, Egypta, Estonska, Etiopie, Filipín, Maroka, Nizozemska, Norska, Slovenska, Svazijska, USA, Velké Británie a Zambie.

Jejím základním cílem je zdůraznit význam úspor energie jako potenciální oblasti pro kontrolní činnost nejvyšších kontrolních institucí (SAI) a rozpracovat toto téma na příkladech, případových studiích a osvědčených postupech v uvedeném oboru.

Studie je rozdělena na následující tři kapitoly:

KAPITOLA I

  • Základní informace k problematice úspor energie.

KAPITOLA II

  • Politický a právní rámec v oblasti úspor energie a energetické účinnosti ve vybraných regionech.

KAPITOLA III

  • Audit v oblasti úspor energie (zkušenosti ze společenství INTOSAI).

Úspory energie jsou zde chápány jako množství energie ušetřené zavedením určitých opatření, přičemž ušetřenou energii určujeme měřením nebo odhadem spotřeby před a po realizaci jednoho či více opatření.

Z hlediska auditorů je však nutné porozumět všem potenciálním sférám energetické účinnosti, od výroby energie, přes její přenos a distribuci, až po její konečnou spotřebu. Úkolem kontrolních institucí i auditorů samotných je vyhodnotit v jednotlivých fázích tohoto řetězce dopady strategií nebo opatření realizovaných vládami, které se snaží podporovat úspory energie nebo energetickou účinnost.

Opatření v oblasti energetické účinnosti mohou být uplatňována v různých fázích energetického řetězce:

  • úspory energie při její výrobě;
  • úspory energie při jejím přenosu a distribuci;
  • úspory energie při její spotřebě.

Opatření zaměřená na podporu úspor energie a energetické účinnosti mohou být dále rozdělena do okruhů týkajících se budov, dopravy, průmyslu a domácích spotřebičů a zařízení.

Základním zdrojem pro kritéria auditů je národní legislativa, která zahrnuje legislativu v oblasti ochrany životního prostředí, podpory obnovitelných zdrojů energie, státního rozpočtu, účetnictví, daní, veřejných zakázek atd. Neexistuje však žádná mezinárodní úmluva, která by stanovovala závazná pravidla pro problematiku úspor energie.

Kromě legislativního rámce přijímají vlády energetické programy či koncepce tak, že stanovují priority a cíle v energetickém odvětví. Auditoři mohou porovnávat skutečný stav věcí se závazky uvedenými v těchto koncepcích a programech, případně se mohou zabývat hospodárností, účelností a efektivností daných politik a programů.

Případové studie uvedené v Kapitole III vycházejí z auditů, které provedly SAI z celého světa a jejich společné téma, resp. podtéma jsou úspory energie a energetická účinnost.

Publikace ke stažení:

Uvedenou studii je možné stáhnout zdarma zde:

Případné dotazy k publikaci směřujte na barbora.zochova(at)nku.cz.

tisk stránky