Strategický plán EUROSAI

V roce 2011 přijala EUROSAI strategický plán na léta 2011 až 2017. Strategický plán se zaměřuje na kombinování minulých aktivit EUROSAI (jako je sdílení znalostí, informací a zkušeností) s novými aktivitami, které mají posílit vztahy mezi mezinárodními auditními organizacemi.

Plán obsahuje čtyři strategické cíle:

 1. posilování kapacit – usnadnění rozvoje a posilování institucionálních kapacit členů EUROSAI,
 2. profesní standardy – podpora zavádění mezinárodních standardů SAI (ISSAI) a jejich další rozvoj,
 3. sdílení znalostí – povzbuzení spolupráce a výměny zkušeností jak mezi členy EUROSAI, tak s INTOSAI a s externími partnery,
 4. řízení a komunikace – řízení EUROSAI v souladu se zásadami „dobrého řízení“ a efektivní komunikace.

K naplnění těchto cílů vytvořila EUROSAI pracovní skupiny, které plní specifické úkoly.

Pro období let 2011 až 2017 NKÚ předsedá pracovní skupině pro strategický cíl 3 – sdílení znalostí. Úlohou strategického cíle 3 je nabídnout prostor pro spolupráci, sdílení myšlenek a znalostí uvnitř EUROSAI a zároveň i ve vztahu k INTOSAI, resp. globálnímu světu auditu. Do týmu si NKÚ vybral na základě dotazníkového šetření zástupce z nejvyšších auditních institucí Belgie, Estonska, Litvy, Maďarska, Makedonie, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Španělska, Švýcarska a Ukrajiny. Později se členem skupiny stala i SAI Turecka.

Více informací o pracovní skupině naleznete na http://www.eurosai.org/en/strategic-plan/knowledge-sharing/.

Video z poslední schůzky naleznete zde: https://youtu.be/hTHYf8s6SNA.

Úkoly pro cíl 3 – sdílení znalostí

 • zlepšit využití a implementaci výsledků práce jednotlivých SAI, pracovních skupin a výborů EUROSAI a INTOSAI;
 • vytvořit a udržovat databázi auditů provedených členy EUROSAI v různých oblastech;
 • vytvořit a udržovat databázi produktů pracovních skupin a výborů INTOSAI a EUROSAI včetně výukových materiálů a sdílet informace na společných webových stránkách;
 • organizovat semináře a workshopy podle potřeb EUROSAI;
 • přezkoumat a zvýšit užitek z dostupných nástrojů, rozšiřovat informace o výsledcích v souladu s komunikační politikou EUROSAI a INTOSAI;
 • zlepšit kontrolní spolupráci v rámci EUROSAI;
 • identifikovat oblasti pro společné audity odpovídající novým výzvám;
 • povzbudit nejvyšší auditní instituce, aby se zapojily do společných aktivit, jako jsou společné, koordinované a paralelní audity;
 • podpořit stáže a dočasné výměny zaměstnanců;
 • zlepšit kontrolní spolupráci v rámci INTOSAI;
 • prosazovat a podporovat spolupráci s INTOSAI a jejími regionálními pracovními skupinami a orgány;
 • zlepšit kontrolní spolupráci s externími partnery;
 • podpořit řídicí radu EUROSAI v prosazování a rozvoji spolupráce s institucionálními partnery v období 2011 až 2017;
 • podpořit řídicí radu EUROSAI v prosazování a rozvoji spolupráce s externími odbornými partnery, jejichž činnost je pro EUROSAI užitečná.

Kontakt pro bližší informace:

Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz

tisk stránky