Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 1993

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
93/43Privatizace státního podniku Editio Supraphonukončená publikovaná
93/42Hospodaření s rozpočtovými prostředky určenými na činnost Školského úřadu Ostrava a na regionální školství v působnosti tohoto úřadu za r. 1991 až 1993ukončená publikovaná
93/41Hospodaření a způsob privatizace s. p. Bioveta v Ivanovicích na Hanéukončená publikovaná
93/40Zadávání a financování státních zakázek při výstavbě dálnicukončená publikovaná
93/39Kontrola výběru daně z příjmů právnických osobzrušená
93/38Hospodaření a dodržování rozpočtových opatření kapitoly Úřadu pro technickou normalizaci, měření a státní zkušebnictvíukončená publikovaná
93/37Hospodaření Správy hl. m. Prahy Policie ČRukončená publikovaná
93/36Hospodaření s prostředky Centra kuponové privatizaceukončená publikovaná
93/35Kontrola užití finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu v povodí vodárenské nádrže Švihov (Želivka) v souvislosti se zásobováním hl. m. Prahy pitnou vodouzrušená
93/34Použití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 1992 – 1993 na ozdravení životního prostředí v severočeském regionuukončená publikovaná
93/33Spolupráce Nejvyššího kontrolního úřadu s kontrolní misí Evropského účetního dvora (EÚD) na kontrole programu Pharezrušená
93/32Hospodaření Institutu pro místní správuukončená publikovaná
93/31Kontrola vybraných kapitol státního rozpočtu – Kancelář prezidenta republikyukončená publikovaná
93/30Plnění dodržování podmínek uzavřených při poskytnutí účelových dotací určených k hrazení nákladů, které souvisí se zvláštním příspěvkem horníkům, v souvislosti s útlumovým programem v a. s. OKD Ostravaukončená publikovaná
93/29Kontrola dotací do lesního a vodního hospodářství poskytovaných prostřednictvím Ministerstva zemědělství v roce 1993ukončená publikovaná
93/28Hospodaření s účelovými prostředky vyčleněnými ve státním rozpočtu na řešení sociální potřebnostiukončená publikovaná
93/27Hospodaření Zastupitelského úřadu ČR v Polsku se sídlem ve Varšavěukončená publikovaná
93/26Využívání finančních prostředků v oblasti odpadového hospodářství (skládky)ukončená publikovaná
93/25Hospodaření fakultních nemocnic a vybraných odborných léčebných ústavůukončená publikovaná
93/24Plnění podmínek pro oprávněnost poskytnutí dotace na teplo v roce 1993ukončená publikovaná
93/23Kontrola způsobu hospodaření s přebytečným a nepoužitelným movitým a nemovitým majetkem Armády ČRukončená publikovaná
93/22Hospodaření a dodržování rozpočtových opatření kapitoly Ministerstva hospodářstvíukončená publikovaná
93/21Kontrola dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 1993 Ministerstvu dopravy pro hospodářské organizaceukončená publikovaná
93/20Hospodaření a dodržování rozpočtových opatření kapitoly Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaciukončená publikovaná
93/19Hospodaření se státními finančními aktivy a pasivy a se státními zárukamiukončená publikovaná
93/18Kontrola vedlejší hospodářské činnosti na vybraných vysokých školáchukončená publikovaná
93/17Kontrola likvidace státního podniku Průmstav Berounukončená publikovaná
93/16Kontrola působnosti orgánů státní správy na  úseku přezkoumávání hospodaření obcí za rok 1992zrušená
93/15Hospodaření se státním majetkem vloženým do akciové společnosti IH Ambassador–Zlatá Husa, t. č. v likvidaciukončená publikovaná
93/14Využití finančních prostředků ze státního rozpočtu vynakládaných na protiradonová opatřeníukončená publikovaná
93/13Využívání finančních prostředků poskytnutých ze Státního fondu životního prostředí ČRukončená publikovaná
93/12Hospodaření s prostředky státního rozpočtu (Dům dětí a mládeže České Budějovice)ukončená publikovaná
93/11Hospodaření státního podniku ČSAD v procesu privatizacezrušená
93/10Účelnost a hospodárnost použití dotací ze státního rozpočtu ČR do agrárně­potravinářského komplexuukončená publikovaná
93/09Kontrola územních a majetkových převodů, stavu hrazení pohledávek státu a postupu využití a revitalizace bývalého vojenského újezdu Mladáukončená publikovaná
93/08Kontrola výdajů školských úřadůukončená publikovaná
93/07Využívání finančních prostředků v rezortu Ministerstva životního prostředí a v jím řízených organizacích (Projekt Labe)ukončená publikovaná
93/06Využívání prostředků státního rozpočtu ČR na programy rozvoje vědy a techniky založené usnesením vlády ČR č. 124/1991ukončená publikovaná
93/05Fungování daňové soustavy platné od 1. 1. 1993zrušená
93/04Kontrola a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1992zrušená
93/03Vybrané otázky finančního hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovnyukončená publikovaná
93/02Dotace ze státního rozpočtu poskytnuté v roce 1992 organizacím ČSADukončená publikovaná
93/01Hospodaření s prostředky vyčleněnými ve státním rozpočtu na rok 1992 na ekologiiukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky