Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcí


Odkazy mimo web NKÚ:

Portál veřejné správy [portal.gov.cz]

Vláda ČR [www.vlada.cz]

Senát Parlamentu ČR [www.senat.cz]

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [www.psp.cz]

EUROSAI - Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.eurosai.org]

INTOSAI - Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.intosai.org]


Budova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

NKÚ přijme PRÁVNÍKA - KONTROLORA do oddělení příjmů státního rozpočtu

27.3.2015


Jednání Řídicí rady EUROSAI

Zástupci NKÚ (zleva členka NKÚ Zdeňka Profeldová, ředitelka odboru mezinárodních vztahů Sylva Müllerová a prezident NKÚ Miloslav Kala) 25.3.2015 - Ve dnech 9. a 10. března proběhlo v Helsinkách 43. zasedání Řídicí rady EUROSAI, kterého se účastnil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan Miloslav Kala s delegací.


NKÚ přijme KONTROLORA - METODIKA pro výkon kontrolních činností do oddělení metodiky auditu výkonnosti

23.3.2015


NKÚ přijme ORGANIZAČNÍHO PRACOVNÍKA – SEKRETÁŘKU v řídící působnosti ředitele kanceláře prezidenta NKÚ

20.3.2015


NKÚ přijme PRÁVNÍKA - KONTROLORA do oddělení realizace finančního auditu

17.3.2015


MF nehospodařilo v roce 2013 s prostředky z Všeobecné pokladní správy v souladu s rozpočtovými pravidly

Bankovky - ilustrační foto 16.3.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil, jak Ministerstvo financí (MF) hospodařilo v roce 2013 s prostředky z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS). NKÚ zkontroloval výdaje v celkové výši 17,3 miliardy korun.


4. jednání Kolegia NKÚ dne 2.3.2015

9.3.2015


Návštěva delegace Národního kontrolního úřadu Číny na NKÚ

Představitelé CNAO na jednání 6.3.2015 - Ve dnech 26. února až 1. března 2015 navštívila Českou republiku delegace Národního kontrolního úřadu Číny vedená panem Zhangem, aby zde se zástupci NKÚ prodiskutovala problematiku odhalování a potírání korupce, otázky auditu investic do dlouhodobého hmotného majetku či kontroly vládních a veřejných představitelů nakládajících se státním a veřejným majetkem a financemi.


NKÚ přijme kolegu/kolegyni na pracovní pozici SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ do odboru informatiky

4.3.2015


Kontroly zahajované v březnu 2015

2.3.2015


NKÚ odhalil nesprávnosti v účetní závěrce Úřadu práce ČR

Úřad práce - značka 2.3.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Úřad práce ČR při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 postupoval v souladu s příslušnými právními předpisy. Kontroloři odhalili v účetní závěrce nesprávnosti v hodnotě 37,6 miliardy korun. Největší chyby, kterou představovaly dvě třetiny zjištěných nesprávností, se Úřad práce dopustil tím, že o opravě výnosů minulých účetních období účtoval na nesprávný syntetický účet. Tuto opravu Úřad práce prováděl z toho důvodu, že v minulosti vykázal pohledávku a související výnos v nesprávné výši 23 miliard korun namísto 230 tisíc korun.


Výroční zpráva NKÚ za rok 2014

Výroční zpráva 2014 - obálka výřez 27.2.2015


3. jednání Kolegia NKÚ dne 16.2.2015

24.2.2015


MŽP stále nemá ucelený informační systém, místo něj využívá 125 samostatných informačních systémů a databází

Informační systém 16.2.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo životního prostředí (MŽP), agentura CENIA a Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) hospodařily v letech 2010 až 2013 s penězi na ICT projekty. Celkem kontroloři prověřili více než 230 milionů korun.


2. jednání Kolegia NKÚ dne 2.2.2015

10.2.2015


MŠMT dalo na popularizaci vědy víc peněz než na její uplatnění v praxi

Věda a technika 9.2.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2011 až 2014 rozdělovalo evropské dotace a prostředky státního rozpočtu na komercializaci a popularizaci vědy z prioritní osy 3 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Kontroloři prověřili i šest projektů výstavby nadregionálních a regionálních center popularizace vědy a vývoje a dohromady zkontrolovali více než 1,1 miliardy korun.


Kontroly zahajované v únoru 2015

2.2.2015


Dotace na sport: MŠMT rozdalo neprůhledně 800 milionů korun

Volejbal 2.2.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2011 až 2013 rozdělovalo dotace na podporu sportu ze tří neinvestičních programů. Ministerstvo jejich prostřednictvím mělo podporovat sportovní činnost dětí, mládeže či zdravotně postižených, provozování sportovních zařízení, organizovaní sportovních akcí nebo projekty nestátních neziskových sportovních organizací. NKÚ zjistil, že ministerstvo při poskytování peněz závažně chybovalo. Kontroloři prověřili i vzorek 122 žádostí o dotace 19 různých příjemců, kteří celkově získali 1,9 miliardy korun.


1. jednání Kolegia NKÚ dne 19.1.2015

27.1.2015


Projekt obnovy rybníka Jordán: NKÚ prověřil 320 milionů korun, závažné chyby neodhalil

Rybník Jordán v Táboře (zdroj Wikipedia, autor Timichal) 26.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na projekt obnovy rybníka Jordán v Táboře v letech 2008 až 2014. Projekt stál do poloviny roku 2014 téměř 420 milionů korun. Z evropských dotací bylo uhrazeno 302,4 milionu korun, z rozpočtu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) téměř 18 milionů korun a zbytek doplatilo město Tábor. Kontrola neodhalila žádné závažné chyby.


Rozšíření působnosti NKÚ má podle Štěcha v Senátu šanci

Předseda Senátu Milan Štěch s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a viceprezidentkou Zdeňkou Horníkovou 21.1.2015 - Předseda Senátu Milan Štěch dnes navštívil Nejvyšší kontrolní úřad. Setkání se zúčastnili i členové Kolegia a nejužšího vedení NKÚ. Představitelé obou institucí se věnovali zejména plánovanému rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu hospodaření samospráv a podniků s majetkovou účastí státu.


Na účtu, který měl sanovat deficity důchodového systému, bylo koncem roku 2013 jen 22,6 miliardy korun

Bankovky a kalkulačka 19.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na oblast důchodového pojištění v letech 2009 až 2013. Kontroloři prověřili na ministerstvech práce a sociálních věcí, financí, obrany a vnitra, jestli stát vybíral pojistné na důchodové pojištění v odpovídající výši a jestli vykazované údaje týkající se výplat dávek důchodového pojištění a prostředků na Zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu byly správné.


Pravidla pro evropské dotace regionálním nemocnicím? U ROP Jihozápad pouhá formalita

Logo ROP Jihozápad 12.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení. Kontroloři odhalili nedostatky hlavně v oblasti financování, hodnocení a posuzování jednotlivých projektů. Kromě Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad zkontroloval NKÚ i sedm konkrétních projektů. Šlo o akce Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor, společnosti Privamed Plzeň a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.


Podpora zelené energie vyjde Českou republiku na bilion korun, dvě třetiny této částky odčerpají provozovatelé fotovoltaických elektráren

Solární elektrárna 6.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak stát poskytoval prostředky na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Finanční podpora pro zařízení k výrobě elektrické energie z biomasy, větru, vody, slunečního záření a bioplynu bude ještě dlouho extrémně zatěžovat ekonomiku České republiky. Odhad NKÚ je, že do roku 2030 celkové náklady na podporované zdroje elektřiny převýší bilion korun. Jen v letech 2011 až 2014 činily téměř 157 miliard korun. Podstatnou část této sumy zaplatí samotní odběratelé jako příplatek ke spotřebované elektřině.


Kontroly zahajované v lednu 2015

2.1.2015


Nová částka Věstníku NKÚ (4/2014)

Obálka věstníku - ročník 2014 31.12.2014 - Částka 4/2014 vychází 31. prosince 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a devět kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/39, 14/01, 14/02, 14/03, 14/05, 14/06, 14/07, 14/09, 14/10).


Jak Praha také využívá eurodotace? Předražená rekultivace dětských hřišť a systém varování s náklady 20 tisíc korun na jednoho uživatele

Logo OP Praha - Konkurenceschopnost 29.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli byly dotace z programu Praha – Konkurenceschopnost v letech 2007 až 2013 poskytovány a čerpány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy. Kontroloři prověřili 17 projektů dvanácti různých příjemců dotací za celkem jednu miliardu korun, což představuje zhruba 19 % výdajů proplacených všem příjemcům dotací v rámci tohoto operačního programu.


20. jednání Kolegia NKÚ dne 15.12.2014

29.12.2014


Projekty Ministerstva zemědělství v Programu rozvoje venkova: rada za milion nebo puzzle za 500 tisíc korun

Logo Programu rozvoje venkova 22.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v letech 2007 až 2013 poskytovaly a čerpaly prostředky Technické pomoci z Programu rozvoje venkova. Technická pomoc slouží mimo jiné k financování odborných studií, sběru a analýz dat či tvorby informačních materiálů. NKÚ zkontroloval i 86 konkrétních projektů za celkem 127 milionů korun. Nedostatky objevil u dotací za téměř 8 milionů korun, což představuje více než 6 % kontrolované částky.


NKÚ se příští rok zaměří na ICT zakázky či čerpání evropských dotací, novou prioritou bude kontrola programového financování

16.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se v příštím roce zaměří na příjmy státního rozpočtu, evropské dotace či ICT zakázky. Bude pokračovat i v kontrolách velkých infrastrukturních staveb a svou pozornost upře i na kontroly spojené s tzv. dobýváním renty. Vyplývá to z plánu kontrolní činnosti na rok 2015, který schválilo kolegium NKÚ.


Ministerstvo kultury nedodržovalo vlastní pravidla pro poskytování dotací na kulturní akce

Logo Ministerstva kultury 15.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo kultury poskytovalo v letech 2011 až 2013 dotace na kulturní aktivity. Kontroloři zároveň prověřili čerpání těchto dotací u 82 projektů celkem 19 příjemců dotací. Zkontrolovali finanční prostředky za víc než 80 milionů korun a nedostatky zjistili u dotací za 15,5 milionu korun. NKÚ proto podal v osmi případech oznámení o podezření na porušení rozpočtové kázně příslušnému finančnímu úřadu.


Prezentace Výroční zprávy Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU za rok 2013

Prezentace vedoucího kontrolního týmu EÚD Milana Šmída 9.12.2014 - Výroční setkání zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se zástupci Evropského účetního dvora (EÚD) se v letošním roce uskutečnilo ve dnech 2. – 3. 12. 2014. Setkání bylo spojeno s prezentací Výroční zprávy EÚD o plnění rozpočtu EU za rok 2013 a dále s prezentací na téma „Pochybení ve veřejných zakázkách – případové studie EÚD“.


NKÚ zkontroloval, jak MPSV nakupovalo a rekonstruovalo budovy

Logo Ministerstva práce a sociálních věcí 8.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spravovalo v letech 2009 až 2013 pět programů, které slouží k financování výstavby, rekonstrukcí a nákupů budov Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a sociálních služeb. Kontroloři prověřili i 22 konkrétních akcí za 2,3 miliardy korun.


19. jednání Kolegia NKÚ dne 1.12.2014

4.12.2014


Kontrolní závěry NKÚ na schůzi vlády ČR 8.12.2014

3.12.2014


Návštěva nepálské delegace na NKÚ

Nepálská delegace 3.12.2014 - Dne 24. listopadu 2014 navštívil Vysoký komisař pro vyšetřování zneužití úřední pravomoci Nepálu pan Lok Man Singh Karki Nejvyšší kontrolní úřad. Pan Karki byl doprovázen mj. tajemníkem, policejním inspektorem a honorárním konzulem ČR v Nepálu.


Ve spolupráci NKÚ a Poslanecké sněmovny je na co navazovat

Prezident NKÚ Miloslav Kala, předseda PS Jan Hamáček a viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková 28.11.2014 - Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček dnes navštívil Nejvyšší kontrolní úřad. Předmětem jednání byly otázky spolupráce obou institucí, využití výsledků kontrol NKÚ v činnosti Poslanecké sněmovny, a v neposlední řadě byl debatován i postup dokončení legislativního procesu rozšíření kontrolní působnosti NKÚ.


Čerpání prostředků "Programu švýcarsko-české spolupráce" ovlivňuje příliš složitý systém administrace

Vlajka Švýcarska a České republiky 24.11.2014 - Cílem Programu švýcarsko-české spolupráce (dále také „Program spolupráce“) je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů jednak mezi ČR a vyspělejšími zeměmi rozšířené EU, jednak mezi dynamickými městskými centry a regiony postiženými strukturálními změnami v rámci ČR. V roce 2006 se EU a Švýcarská spolková rada dohodly, že Švýcarská konfederace podpoří formou nenávratné finanční podpory ve výši jedné miliardy švýcarských franků deset nových členských států EU, mezi které patřila i Česká republika.


Prezident Miloš Zeman podporuje rozšíření kontrolní působnosti NKÚ

Prezident NKÚ Miloslav Kala, prezident republiky Miloš Zeman a viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková 19.11.2014 - Prezident republiky Miloš Zeman dnes navštívil Nejvyšší kontrolní úřad. Jednalo se o historicky první návštěvu prezidenta republiky na NKÚ. Předmětem jednání byly otázky, zda dochází ke zlepšování v hospodaření s veřejnými prostředky, jak jsou využívány výsledky kontrolní činnosti, a v neposlední řadě se diskutovalo o otázce rozšíření kontrolní působnosti NKÚ.


Návštěva prezidenta NKÚ na Slovensku

Jednání pracovní skupiny EUROSAI - listopad 2014, Bratislava 19.11.2014 - Ve dnech 12. – 13. listopadu 2014 se v Bratislavě setkal prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) pan Miloslav Kala spolu s viceprezidentkou NKÚ paní Zdeňkou Horníkovou s předsedou NKÚ SR panem Jánem Jasovským a jeho místopředsedy panem Igorem Šulajem a panem Vladimírem Tóthem.


18. jednání Kolegia NKÚ dne 10.11.2014

14.11.2014


Pokud ČÚZK nebude mít zajištěny peníze na provoz registru RUIAN, hrozí riziko, že bude muset vracet dotace z EU na jeho vybudování

Logo Správy základních registrů 10.11.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na přípravu, vybudování a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), který je jedním ze čtyř základních registrů. V RUIAN jsou vedeny údaje o základních územních prvcích – například území státu, kraje, obce, katastrální území, stavební objekt, adresní místo či pozemek v podobě parcely.


Setkání prezidenta NKÚ s velvyslanci zemí EU, představiteli ministerstva zahraničí a Zastoupení Evropské komise

Zástupci vedení NKÚ při setkání s velvyslanci - 4.11.2014 6.11.2014 - Každoroční setkání prezidenta NKÚ s velvyslanci zemí Evropské unie a zástupci Ministerstva zahraničních věcí a Zastoupení Evropské komise se letos uskutečnilo 4. listopadu už tradičně v budově Nejvyššího kontrolního úřadu.


Kontroly zahajované v listopadu 2014

5.11.2014


Oznámení o prodeji chaty Koruna v Harrachově

Chata Koruna v Harrachově 5.11.2014


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Napište nám
Aktuální kontroly NKÚ
Klikací rozpočet
Smlouvy

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti