Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcí


Odkazy mimo web NKÚ:

Portál veřejné správy [portal.gov.cz]

Vláda ČR [www.vlada.cz]

Senát Parlamentu ČR [www.senat.cz]

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [www.psp.cz]

EUROSAI - Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.eurosai.org]

INTOSAI - Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí [www.intosai.org]


Budova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

NKÚ přijme kolegu/kolegyni na pracovní pozici SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ do odboru informatiky

19.5.2015


Povodně 2010: Evropské peníze dostaly postižené kraje a obce až po roce a půl

Povodeň - pytle s pískem 18.5.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo financí a příjemci dotací naložili s penězi z Fondu solidarity Evropské unie na odstranění škod po dvou povodních, které Českou republiku postihly v roce 2010. Na likvidaci následků obou povodní vyčerpala Česká republika z tohoto fondu celkem 400 milionů korun, což představuje maximální možnou výši pomoci. Kontroloři prověřili, jak ministerstvo zadministrovalo dotace ve výši 345 milionů korun.


Setkání spoluřešitelů projektu INTOSAI WGEA zaměřeného na úspory energií

Setkání spoluřešitelů projektu INTOSAI WGEA - Praha, květen 2015 18.5.2015 - Ve dnech 12. - 14. května 2015 uspořádal NKÚ schůzku spoluřešitelů k projektu INTOSAI WGEA zaměřenou na úspory energií.


Kontrolní instituce nechtějí své klienty zatěžovat zbytečnými kontrolami

Prezident NKÚ Miloslav Kala 14.5.2015 - Na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu se dnes uskutečnilo setkání na téma „Spolupráce interního a externího auditu.“ Jedná se o historicky první setkání představitelů hlavních kontrolních a auditních institucí České republiky.


NKÚ přijme KONTROLORA - METODIKA pro výkon kontrolních činností do oddělení realizace auditu výkonnosti

11.5.2015


Ani MŽP se ve svém účetnictví za rok 2013 nevyrovnalo se všemi požadavky na vedení účetnictví státu nastavenými reformou v roce 2010

Logo Ministerstva životního prostředí 11.5.2015 - Dalším ministerstvem, u kterého se NKÚ zaměřil na vedení účetnictví a vykazování údajů v rámci účetní závěrky, finančních výkazů a závěrečného účtu, bylo Ministerstvo životního prostředí. Při kontrole byly zjištěny významné nesprávnosti, které byly vyčísleny v celkové výši 7,1 miliardy korun.


Návštěva zástupců dánského Parlamentu, dánského Nejvyššího kontrolního úřadu a dánského velvyslance pro Českou republiku v sídle NKÚ

Dánská delegace na NKÚ - 7.5.2015 11.5.2015 - Dne 7. května 2015 se v sídle NKÚ konalo pracovní setkání zástupců dánského Parlamentu, dánského Nejvyššího kontrolního úřadu a dánského velvyslance pro Českou republiku s prezidentem NKÚ a dalšími představiteli úřadu.


6. jednání Kolegia NKÚ dne 27.4.2015

6.5.2015


Datové centrum Státní tiskárny cenin za 386 milionů bylo využíváno jen z poloviny

Datové centrum 4.5.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil náklady na výstavbu a provoz datového centra Státní tiskárny cenin (STC) v letech 2010 až 2014. Zaměřil se také na koordinační roli Ministerstva vnitra v oblasti datových center a na roli Ministerstva financí v projektu datového centra STC. Vybudování datového centra STC stálo 386 milionů korun a do ukončení kontroly byla jeho kapacita využívána pouze z poloviny.


Kontroly zahajované v květnu 2015

30.4.2015


Nové instituty v boji proti daňovým únikům lepší výběr DPH nepřinesly, ročně stále uniká víc než 100 miliard korun

Bankovky - ilustrační foto 27.4.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak fungovaly v letech 2011 až 2013 nové mechanismy, které měly zefektivnit boj proti daňovým únikům a tím zvýšit výběr daně z přidané hodnoty (DPH). Kontroloři také vyčíslili tzv. mezeru DPH za rok 2013 – tedy rozdíl mezi teoretickým a skutečným výběrem DPH.


SŽDC omezuje příliš tvrdými požadavky počet uchazečů o veřejné zakázky na opravy tratí, většinou se soutěží účastní jen tři až čtyři zájemci

Logo SŽDC 20.4.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití peněz na opravy a údržbu celostátních a regionálních drah v letech 2010 až 2014. Kontrola nezjistila u Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) ani u jejích oblastních ředitelství zásadní pochybení. Ukázalo se ale, že SŽDC má ve vynakládání finančních prostředků rezervy.


Chybí koncepce na nákup vybavení a pořizování zázemí pro hasiče, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad

Logo HZS ČR 13.4.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak byly v rámci čtyř investičních programů poskytovány, čerpány a používány peníze na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Hasičského záchranného sboru ČR (HZS). Zaměřil se při tom na finance vynaložené v letech 2009 až 2013. Kontrola sice neodhalila použití prostředků na jiné účely, zjistila však nedostatky v programovém financování Ministerstva vnitra (MV). Ukázalo se také, že MV nemá ucelenou koncepci, která by jasně stanovila celkové materiální a finanční potřeby HZS a určila, dokdy mají být naplněny.


5. jednání Kolegia NKÚ dne 30.3.2015

7.4.2015


Témata jednání prezidenta NKÚ s premiérem: trendy v hospodaření státu, zakázka na mýtný systém i nové sídlo úřadu

Předseda vlády Bohuslav Sobotka a prezident NKÚ Miloslav Kala při předání výroční zprávy NKÚ za rok 2014 3.4.2015 - Prezident NKÚ Miloslav Kala dnes předal předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2014.


Prezident Miloš Zeman oceňuje práci NKÚ a podporuje rozšíření jeho působnosti

Prezident Miloš Zeman oceňuje práci NKÚ a podporuje rozšíření jeho působnosti 2.4.2015 - Prezident NKÚ Miloslav Kala dnes předal prezidentovi republiky Miloši Zemanovi výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2014. V následující debatě oba představitelé hovořili o výsledcích kontrolní činnosti NKÚ za minulý rok, o právě probíhajících kontrolách a také o plánech do budoucna.


Kontroly zahajované v dubnu 2015

2.4.2015


Předseda sněmovny Hamáček podporuje rozšíření působnosti NKÚ

Předseda PS Jan Hamáček a prezident NKÚ Miloslav Kala při předání výroční zprávy NKÚ za rok 2014 1.4.2015 - Prezident NKÚ Miloslav Kala dnes předal předsedovi Poslanecké sněmovny PČR Janu Hamáčkovi výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2014. Zároveň předsedu sněmovny informoval nejen o výsledcích kontrolní činnosti NKÚ za rok minulý, ale i o jeho současné práci a prioritách do budoucna.


Nová částka Věstníku NKÚ (1/2015)

31.3.2015 - Částka 1/2015 vychází 31. března 2015. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a 2015, dodatek k plánu kontrolní činnosti na rok 2015, devět kontrolních závěrů z kontrolních akcí (14/04, 14/08, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/16, 14/18, 14/39) a výroční zprávu NKÚ za rok 2014.


NKÚ přijme PRÁVNÍKA - KONTROLORA do odboru kontroly prostředků poskytnutých České republice ze zahraničí

30.3.2015


Hospodaření Povodí Moravy a Povodí Ohře: Kladná čísla především díky dotacím

Řeka 30.3.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření státních podniků Povodí Ohře a Povodí Moravy v letech 2011 až 2013 a na to, jak Ministerstvo zemědělství plnilo roli jejich zřizovatele. Výsledek hospodaření těchto státních podniků byl sice kladný, výnos z jejich činnosti byl ale nízký. Ke kladnému výsledku jejich hospodaření rozhodující měrou přispěly dotace od Ministerstva zemědělství.


NKÚ přijme PRÁVNÍKA - KONTROLORA do oddělení příjmů státního rozpočtu

27.3.2015


Jednání Řídicí rady EUROSAI

Zástupci NKÚ (zleva členka NKÚ Zdeňka Profeldová, ředitelka odboru mezinárodních vztahů Sylva Müllerová a prezident NKÚ Miloslav Kala) 25.3.2015 - Ve dnech 9. a 10. března proběhlo v Helsinkách 43. zasedání Řídicí rady EUROSAI, kterého se účastnil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan Miloslav Kala s delegací.


MF nehospodařilo v roce 2013 s prostředky z Všeobecné pokladní správy v souladu s rozpočtovými pravidly

Bankovky - ilustrační foto 16.3.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil, jak Ministerstvo financí (MF) hospodařilo v roce 2013 s prostředky z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS). NKÚ zkontroloval výdaje v celkové výši 17,3 miliardy korun.


4. jednání Kolegia NKÚ dne 2.3.2015

9.3.2015


Návštěva delegace Národního kontrolního úřadu Číny na NKÚ

Představitelé CNAO na jednání 6.3.2015 - Ve dnech 26. února až 1. března 2015 navštívila Českou republiku delegace Národního kontrolního úřadu Číny vedená panem Zhangem, aby zde se zástupci NKÚ prodiskutovala problematiku odhalování a potírání korupce, otázky auditu investic do dlouhodobého hmotného majetku či kontroly vládních a veřejných představitelů nakládajících se státním a veřejným majetkem a financemi.


Kontroly zahajované v březnu 2015

2.3.2015


NKÚ odhalil nesprávnosti v účetní závěrce Úřadu práce ČR

Úřad práce - značka 2.3.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Úřad práce ČR při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 postupoval v souladu s příslušnými právními předpisy. Kontroloři odhalili v účetní závěrce nesprávnosti v hodnotě 37,6 miliardy korun. Největší chyby, kterou představovaly dvě třetiny zjištěných nesprávností, se Úřad práce dopustil tím, že o opravě výnosů minulých účetních období účtoval na nesprávný syntetický účet. Tuto opravu Úřad práce prováděl z toho důvodu, že v minulosti vykázal pohledávku a související výnos v nesprávné výši 23 miliard korun namísto 230 tisíc korun.


Výroční zpráva NKÚ za rok 2014

Výroční zpráva 2014 - obálka výřez 27.2.2015


3. jednání Kolegia NKÚ dne 16.2.2015

24.2.2015


MŽP stále nemá ucelený informační systém, místo něj využívá 125 samostatných informačních systémů a databází

Informační systém 16.2.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo životního prostředí (MŽP), agentura CENIA a Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) hospodařily v letech 2010 až 2013 s penězi na ICT projekty. Celkem kontroloři prověřili více než 230 milionů korun.


2. jednání Kolegia NKÚ dne 2.2.2015

10.2.2015


MŠMT dalo na popularizaci vědy víc peněz než na její uplatnění v praxi

Věda a technika 9.2.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2011 až 2014 rozdělovalo evropské dotace a prostředky státního rozpočtu na komercializaci a popularizaci vědy z prioritní osy 3 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Kontroloři prověřili i šest projektů výstavby nadregionálních a regionálních center popularizace vědy a vývoje a dohromady zkontrolovali více než 1,1 miliardy korun.


Kontroly zahajované v únoru 2015

2.2.2015


Dotace na sport: MŠMT rozdalo neprůhledně 800 milionů korun

Volejbal 2.2.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2011 až 2013 rozdělovalo dotace na podporu sportu ze tří neinvestičních programů. Ministerstvo jejich prostřednictvím mělo podporovat sportovní činnost dětí, mládeže či zdravotně postižených, provozování sportovních zařízení, organizovaní sportovních akcí nebo projekty nestátních neziskových sportovních organizací. NKÚ zjistil, že ministerstvo při poskytování peněz závažně chybovalo. Kontroloři prověřili i vzorek 122 žádostí o dotace 19 různých příjemců, kteří celkově získali 1,9 miliardy korun.


1. jednání Kolegia NKÚ dne 19.1.2015

27.1.2015


Projekt obnovy rybníka Jordán: NKÚ prověřil 320 milionů korun, závažné chyby neodhalil

Rybník Jordán v Táboře (zdroj Wikipedia, autor Timichal) 26.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na projekt obnovy rybníka Jordán v Táboře v letech 2008 až 2014. Projekt stál do poloviny roku 2014 téměř 420 milionů korun. Z evropských dotací bylo uhrazeno 302,4 milionu korun, z rozpočtu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) téměř 18 milionů korun a zbytek doplatilo město Tábor. Kontrola neodhalila žádné závažné chyby.


Rozšíření působnosti NKÚ má podle Štěcha v Senátu šanci

Předseda Senátu Milan Štěch s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a viceprezidentkou Zdeňkou Horníkovou 21.1.2015 - Předseda Senátu Milan Štěch dnes navštívil Nejvyšší kontrolní úřad. Setkání se zúčastnili i členové Kolegia a nejužšího vedení NKÚ. Představitelé obou institucí se věnovali zejména plánovanému rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu hospodaření samospráv a podniků s majetkovou účastí státu.


Na účtu, který měl sanovat deficity důchodového systému, bylo koncem roku 2013 jen 22,6 miliardy korun

Bankovky a kalkulačka 19.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na oblast důchodového pojištění v letech 2009 až 2013. Kontroloři prověřili na ministerstvech práce a sociálních věcí, financí, obrany a vnitra, jestli stát vybíral pojistné na důchodové pojištění v odpovídající výši a jestli vykazované údaje týkající se výplat dávek důchodového pojištění a prostředků na Zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu byly správné.


Pravidla pro evropské dotace regionálním nemocnicím? U ROP Jihozápad pouhá formalita

Logo ROP Jihozápad 12.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení. Kontroloři odhalili nedostatky hlavně v oblasti financování, hodnocení a posuzování jednotlivých projektů. Kromě Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad zkontroloval NKÚ i sedm konkrétních projektů. Šlo o akce Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor, společnosti Privamed Plzeň a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.


Podpora zelené energie vyjde Českou republiku na bilion korun, dvě třetiny této částky odčerpají provozovatelé fotovoltaických elektráren

Solární elektrárna 6.1.2015 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak stát poskytoval prostředky na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Finanční podpora pro zařízení k výrobě elektrické energie z biomasy, větru, vody, slunečního záření a bioplynu bude ještě dlouho extrémně zatěžovat ekonomiku České republiky. Odhad NKÚ je, že do roku 2030 celkové náklady na podporované zdroje elektřiny převýší bilion korun. Jen v letech 2011 až 2014 činily téměř 157 miliard korun. Podstatnou část této sumy zaplatí samotní odběratelé jako příplatek ke spotřebované elektřině.


Kontroly zahajované v lednu 2015

2.1.2015


Věstník NKÚ, částka 4/2014

Obálka věstníku - ročník 2014 31.12.2014 - Částka 4/2014 vychází 31. prosince 2014. Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a devět kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/39, 14/01, 14/02, 14/03, 14/05, 14/06, 14/07, 14/09, 14/10).


Jak Praha také využívá eurodotace? Předražená rekultivace dětských hřišť a systém varování s náklady 20 tisíc korun na jednoho uživatele

Logo OP Praha - Konkurenceschopnost 29.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli byly dotace z programu Praha – Konkurenceschopnost v letech 2007 až 2013 poskytovány a čerpány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy. Kontroloři prověřili 17 projektů dvanácti různých příjemců dotací za celkem jednu miliardu korun, což představuje zhruba 19 % výdajů proplacených všem příjemcům dotací v rámci tohoto operačního programu.


20. jednání Kolegia NKÚ dne 15.12.2014

29.12.2014


Projekty Ministerstva zemědělství v Programu rozvoje venkova: rada za milion nebo puzzle za 500 tisíc korun

Logo Programu rozvoje venkova 22.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v letech 2007 až 2013 poskytovaly a čerpaly prostředky Technické pomoci z Programu rozvoje venkova. Technická pomoc slouží mimo jiné k financování odborných studií, sběru a analýz dat či tvorby informačních materiálů. NKÚ zkontroloval i 86 konkrétních projektů za celkem 127 milionů korun. Nedostatky objevil u dotací za téměř 8 milionů korun, což představuje více než 6 % kontrolované částky.


NKÚ se příští rok zaměří na ICT zakázky či čerpání evropských dotací, novou prioritou bude kontrola programového financování

16.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se v příštím roce zaměří na příjmy státního rozpočtu, evropské dotace či ICT zakázky. Bude pokračovat i v kontrolách velkých infrastrukturních staveb a svou pozornost upře i na kontroly spojené s tzv. dobýváním renty. Vyplývá to z plánu kontrolní činnosti na rok 2015, který schválilo kolegium NKÚ.


Ministerstvo kultury nedodržovalo vlastní pravidla pro poskytování dotací na kulturní akce

Logo Ministerstva kultury 15.12.2014 - Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo kultury poskytovalo v letech 2011 až 2013 dotace na kulturní aktivity. Kontroloři zároveň prověřili čerpání těchto dotací u 82 projektů celkem 19 příjemců dotací. Zkontrolovali finanční prostředky za víc než 80 milionů korun a nedostatky zjistili u dotací za 15,5 milionu korun. NKÚ proto podal v osmi případech oznámení o podezření na porušení rozpočtové kázně příslušnému finančnímu úřadu.


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Napište nám
Aktuální kontroly NKÚ
Klikací rozpočet
Smlouvy
Opendata

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti