Zásady zpracování přijatých oznámení


Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý ústavní orgán, jehož postavení, působnost a činnost jsou vymezeny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a který vykonává zejména kontrolu plnění státního rozpočtu a hospodaření se státním majetkem.

Kontroly NKÚ provádí výhradně podle schváleného plánu kontrolní činnosti sestavovaného na základě podnětů z vlastní kontrolní činnosti, od Parlamentu ČR, jeho orgánů a vlády. Zákonná úprava postavení a kontrolních postupů NKÚ neumožňuje provádět operativní kontroly na základě individuálních vnějších podnětů.

Všechna vnější individuální podání však NKÚ přijímá a dále s nimi pracuje. U podání patřících do kompetence NKÚ, a tudíž využitelných v kontrolní činnosti, jsou takováto podání zařazena do databáze využitelných podání a je s nimi pracováno při přípravě vnitřních podnětů ke kontrole. U nevyužitelných podání obdrží oznamovatel odpověď s vysvětlením a odkazem na věcně příslušnou instituci, případně kontakt např. na nejbližší občanskou poradnu.

V případě, že se oznámení týká právě probíhající či v brzké době zahajované kontroly, je na takové podání upozorněn příslušný člen NKÚ, kterému je text podání předán k případnému dalšímu využití v dané kontrolní akci.

tisk stránky