Koordinované audity

V této rubrice najdete přehled koordinovaných auditů, na nichž se NKÚ podílel od roku 1996. U auditů od roku 2001 jsou zde ke stažení i společné zprávy s jejich výsledky.

Koordinované audity jsou jednou z forem mezinárodní spolupráce NKÚ se zahraničními nejvyššími kontrolními institucemi (SAI, Supreme Audit Institution). Koordinované audity probíhají v rámci dvoustranné nebo vícestranné spolupráce – a to jak mezi jednotlivými SAI, tak v pracovních skupinách mezinárodních organizací, jako jsou EUROSAI nebo Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie. Každá z kontrolních institucí se zaměřuje na oblast kontroly ve své zemi; výsledky jednotlivých auditů a jejich srovnání a závěry jsou poté shrnuty ve společné zprávě.


Uskutečněné či probíhající audity:

Audity jsou řazeny dle čísla kontrolní akce (dále jen KA)

Název auditu Účastníci auditu Kontrolní akce NKÚ
Správa sociálního pojištění v ČR a SR Česká republika, Slovensko KA 20/01 - Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Podpora environmentální politiky Česká republika, Slovensko KA 18/22 - Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů
Správa daně z přidané hodnoty Česká republika, Německo KA 17/12 - Správa daně z přidané hodnoty
Jak přispěly Evropské strukturální a investiční fondy k rozvoji zaměstnanosti a vzdělávání v rámci strategie Evropa 2020 Česká republika, Dánsko, Finsko, Německo, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko; Evropský účetní dvůr a Bulharsko se účastnili jako pozorovatelé ---
Správa spotřebních daní Česká republika, Slovensko KA 15/33 - Správa spotřebních daní
Program švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie Česká republika, Švýcarsko KA 13/37 - Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Česká republika, Polsko KA 13/04 - Peněžní prostředky určené na financování projektů realizovaných v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
Zadávání veřejných zakázek na stavební práce a prevence korupce Česká republika, Německo ---
Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova Česká republika, Evropský účetní dvůr KA 10/29 - Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova
Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením Bulharsko, ČR, Izrael, Makedonie (FYROM), Německo, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Polsko KA 10/03 - Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením
Náklady na kontrolu (včetně technické asistence) Pracovní skupina Kontaktního výboru pro strukturální fondy IV - Bulharsko, Česká republika, Finsko, Itálie, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Slovensko a Španělsko. Evropský účetní dvůr a Lotyšsko se účastní jako pozorovatelé KA 09/26 - Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury
Správa daně z přidané hodnoty Česká republika, Německo KA 09/11 - Správa daně z přidané hodnoty
Výkonnost programů strukturálních fondů EU v oblasti zaměstnanosti a/nebo životního prostředí Pracovní skupina Kontaktního výboru pro strukturální fondy III - Finsko, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Spojené království. Bulharsko, Česká republika, Litva a Evropský účetní dvůr se účastnili jako pozorovatelé ---
Řídicí a kontrolní systémy strukturálních fondů EU Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko; NKÚ se účastnil jako pozorovatel ---
Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzduší Česká republika, Slovensko, Slovinsko a Rakousko KA 07/02 - Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzduší
Správa daně z přidané hodnoty Česká republika, Německo KA 06/27 - Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie
Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Rakousko, Spojené království KA 06/17 - Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území
Výdaje na stavbu dálnic Praha - Drážďany Česká republika, Německo KA 06/03 - Finanční prostředky na pořízení dálnice D8
Správa spotřebních daní mezi Českou republikou a Slovenskou republikou v roce 2006 Česká republika, Slovensko KA 05/34 - Správa spotřebních daní
Ověření procesů zjišťování, hlášení a následného řešení nesrovnalostí pro oblast strukturálních fondů Pracovní skupina Kontaktního výboru pro strukturální fondy II - Česká republika, Finsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Spojené království, Španělsko KA 05/32 - Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělství
Hospodaření s finančními prostředky státu a plnění mezinárodních závazků při nakládání s nebezpečnými odpady Basilejská úmluva Česká republika, Slovensko KA 05/28 - Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady
Správa daně z přidané hodnoty mezi Českou republikou a Slovenskou republikou v roce 2005 Česká republika, Slovensko KA 05/19 - Správa daně z přidané hodnoty
Azylová zařízení v České republice a Slovenské republice Česká republika, Slovensko KA 04/23 - Majetek státu a finanční prostředky určené na zabezpečení činnosti Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Správa daně z přidané hodnoty a spotřebních daní za období let 2002 a 2003 Česká republika, Slovensko KA 04/07 - Daň z přidané hodnoty a spotřební daně
Ekologické projekty a opatření v povodí řeky Dyje Česká republika, Rakousko KA 03/34 - Ekologické projekty a opatření v povodí řeky Dyje financované z prostředků státu a prostředků poskytnutých ČR ze zahraničí
Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Česká republika, Polsko, Slovensko KA 01/32 - Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry
Slovinské velvyslanectví v Praze a české velvyslanectví v Lublani v roce 1998 a 1999 Česká republika, Slovinsko KA 00/33 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Ministerstvo zahraničních věcí
Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzduší Česká republika, Polsko KA 99/34 - Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzduší
Státní finanční prostředky určené v roce 1997 na odstranění následků povodňové katastrofy Česká republika, Polsko KA 97/37 - Státní finanční prostředky určené v roce 1997 na odstranění následků povodňové katastrofy
Výběr a užití úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kontrola vodohospodářských investic Česká republika, Polsko KA 96/41 - Výběr a užití úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kontrola vodohospodářských investic

tisk stránky