Analýza - podpora výzkumu a vývoje v ČR

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 18/06


Podle zprávy o globální konkurenceschopnosti1 obsahující informace a údaje shromážděné Světovým ekonomickým forem, dosáhla ČR v roce 2017 v oblasti „Inovační schopnosti“ celkového skóre 57,32 a umístila se tak na 29 místě ze 140 hodnocených zemí světa.

Inovační schopnost byla hodnocena ve třech základních kategoriích, které zahrnovaly deset hodnotících ukazatelů.

V oblasti vědy a výzkumu (VaV) v ČR dlouhodobě vede podnikatelský sektor, a to jak v počtu pracovišť VaV a počtu zaměstnanců VaV, tak i ve výši výdajů na VaV. Ve všech těchto ukazatelích tak zaujímá nadpoloviční podíl z celku. V roce 2017 provádělo VaV v podnikatelském sektoru na území ČR 2 601 podniků, což byl historicky největší počet.

Zdroj: ČSÚ.

Při porovnání struktury pracovišť VaV v podnikatelském sektoru podle odvětví ekonomické činnosti jednoznačně vede zpracovatelský průmysl. V regionálním srovnání výdajů na VaV je dlouhodobě nejvýznamnější kraj Praha, ve kterém z jednotlivých odvětví ekonomické činnosti převažují informační a komunikační technologie s 37% podílem na výdajích na VaV pražských podniků.

Zdroj: ČSÚ.


1] http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/#economy=CZE

2] Skóre označuje stupnici od 1 do 100, kde 100 je optimum.

tisk stránky