Otázky a odpovědi - Mladá fronta DNES 8.6.2009


Odpovědi NKÚ na otázky zaslané MF Dnes, redaktorem Janem Sůrou 25. 5. 2009 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Jaká byla konkrétní kritéria pro výběr bytu, v kterém nyní bydlí prezident?

Poloha, bezpečnost, velikost, kvalita a reprezentativnost, možnost parkování, cena, stavebně technický standard.

2. Kdy proběhlo výběrové řízení?

Výběr proběhl před uzavřením smlouvy.

3. Z jakého důvodu došlo k výměně vnitřního vybavení, například výměna žaluzií či myčky…

K výměně vnitřního vybavení došlo z rozhodnutí pronajímatele.

4. Kdo tyto výměny platil?

Hradil pronajímatel bez dopadu na nájemné.

5. Považuje NKÚ za hospodárné vydávat tak velké částky za nájem?

Hospodárnost je posouzení výše nákladů k dosažení předem definovaného standardu. Vzhledem k tomu, že zákonodárce nedefinoval standard pro byt ústavního činitele, nelze se k hospodárnosti vyjadřovat.

6. Jsou auta, která má k dispozici pan prezident, řízena ještě někým jiným, než jen on a jeho řidiči zaměstnaní NKÚ?

Prezident má k osobní dispozici pouze jedno auto, přesně v souladu se zákonem. Ve výjimečných případech řídí vůz jeho manželka nebo dcera. Případnou škodu by také musel uhradit sám, opět v souladu se zákonem. Provoz všech ostatních automobilů je v kompetenci odboru hospodářské správy a řídí se příslušnými vnitřními předpisy.

7. Jak je možné, že na tři roky starém voze je najeto již 400 tisíc kilometrů?

NKÚ neprovozuje žádné vozidlo 3 roky staré, které má najeto 400 tisíc kilometrů.

8. Vede pan prezident knihu jízd? Pokud ano, je ji možné vidět?

Je postupováno přesně dle zákona. Výkaz o jízdách byl poskytnut poslancům PS a je možné ho poskytnout i Vám.

9. Z jakého důvodu je neobsazený byt ve vlastnictví NKÚ určený pro viceprezidenta?

NKÚ nedisponuje žádným zvlášť určeným bytem pro prezidenta nebo viceprezidenta.

Kolik se platí nájem za byt pro viceprezidenta?

24.000 Kč měsíčně.

10. Z jakého důvodu využívá NKÚ v soudních sporech služeb externích advokátů, když má vlastní právníky?

NKÚ má mezi svými zaměstnanci řadu vysokoškoláků s právnickým vzděláním, nezaměstnává však žádného advokáta.

11. Kolik ročně za tyto služby NKÚ platí, v jakých konkrétních případech a jak byly tyto spory úspěšné?

V současné době vede ČR - NKÚ 8 soudních sporů se dvěma bývalými zaměstnanci, a to 3x žaloba o náhradu škody, (diskriminace ve výběrovém řízení, nemožnost získání nového zaměstnání, osobní újma), žaloba o vydání stravenek, žaloba o umožnění na nahlédnutí do osobního spisu a jeho okopírování, žaloba o vydání pracovního posudku, žaloba o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, žaloba o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru. Za jednotlivé úkony činěné v soudních sporech byla v roce 2008 vyplacena celková částka 88.325, 60 Kč.

12. Proč dochází k různému přesunu položek v již schváleném rozpočtu?

Postup pro přesuny prostředků v rozpočtu stanoví zákon. NKÚ ho přesně dodržuje.

13. Jakým způsobem byl prováděn výběr nemovitostí, kam se přestěhovala některá pracoviště NKÚ (jednotlivě podle pracovišť)

Ve všech případech probíhalo ověřování dostupnosti volných prostor u organizačních složek státu a také probíhala jednání s regionální dislokační komisí. Vzhledem k negativním odpovědím proběhlo následně vícestupňové výběrové řízení. Dokumentace o výběru byla předána poslancům.

14. Jaké byly v loňském roce výdaje na PR předměty, o jaké předměty šlo?

Rozpočet na PR předměty v roce 2008 byl 470 tis. Kč., skutečné výdaje činily 448.064,70 Kč. Z této položky byly financovány například desky, tašky, propisky, bloky, diáře, kalendáře… vše s logem NKÚ. PR předměty jsou využívány například v rámci prezentací na veletrzích pracovních příležitostí, na tiskových konferencích, na odborných konferencích a seminářích ke kontrolní činnosti, pro české a zahraniční delegace.

15. Jaké věcné dary za 215 tisíc korun byly loni nakoupeny a komu byly věnovány?

Rozpočet na věcné dary na rok 2008 byl 215 tis. Kč, skutečné výdaje činily 199.533,40 Kč. Z této položky byly zakoupeny například dárkové krabičky, sklo, vánoční CD, dárkové soupravy… vše s logem NKÚ. Věcné dary jsou určeny pro delegace, významné návštěvy a hosty. Specielní evidence obdarovaných vedena není, zákon ji nepožaduje.

16. Jaké umělecké předměty byly loni nakoupeny?(jednotlivě – dílo + cena). Jakým způsobem byly předměty vybrány, soutěží? Proč byl překročen rozpočet z 500 tisíc na 3,8 milionu?

V loňském roce byly nakoupeny následující umělecké předměty:

Lenka Vilhelmová:

  • Tři červené hlavy – 25 900,- Kč
  • Nebe nad hlavou – 77 300,- Kč
  • Rajská zahrada – 88 800,- Kč
  • Křižovatka cest, křižovatka osudu (matrice) – 790 323,13 Kč (cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením díla)
  • Nejtěžším křížem člověka je člověk člověku (matrice) – 722 715,48 Kč (cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením díla)
  • Nejtěžším křížem člověka je člověk člověku (otisk matrice) – 261 256,99 Kč (cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením díla)

Vladimír Novák:

  • Padající prostor – 170 000,- Kč
  • 6 dalších obrazů v celkové ceně 95 500,- Kč

Jiří Sozanský:

  • Socha Strážce – 2 046 904,75 Kč (cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením díla)

Byla vybrána umělecká díla za ceny nepřevyšující ceny obvyklé, transparentním a nediskriminačním způsobem, v případě výzdoby haly soutěží mezi 3 návrhy. Postupováno bylo ve spolupráci s uznávanými odborníky. Rozpočet položky 612 700 v částce 500 000, - Kč překročen nebyl, finanční prostředky z této položky byly čerpány ve výši 457 500,- Kč. Na pořízení dalších uměleckých děl bylo schváleno využití mimorozpočtových zdrojů.

17. Bude letos NKÚ nakupovat další umělecké předměty? Jaké?

Záměr NKÚ vybavit nové sídlo uměleckými předměty byl v roce 2008 naplněn. Od května loňského roku, při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009, nejsou prostředky na nákup uměleckých předmětů rozpočtovány.

18. Z jakého důvodu došlo ke změně počtu územních pracovišť, když tato změna nebyla projednána kolegiem?

Reorganizace územních pracovišť byla projednána Kolegiem úřadu na XII. zasedání dne 25. června 2007.

Důvody, s nimiž byli členové Kolegia na výše uvedeném jednání seznámeni, byly například: zefektivnění a zjednodušení řídící struktury NKÚ, zvýšení efektivnosti a kvality kontrolní činnosti a stabilizace územních útvarů, doporučení obsažené ve zprávě organizace SIGMA z roku 2000 (peer review), ve které je mj. uvedeno: „Při provádění jednotlivých kontrolních akcí má NKÚ složitou maticovou strukturu organizace. Kontroly připravuje a sleduje personál pražského ústředí, ale významnou část kontrolních prací na místě vykonávají i početné oblastní odbory. SIGMA je přesvědčena, že NKÚ by měl podstatně snížit počet oblastních odborů“. Reorganizace a její důvody byly projednány i kontrolním výborem PS PČR.

19. Nájem přepočtený na zaměstnance je v budově TOKOVO šestkrát větší, než u jiných státních institucí v komerčním nájmu. Považujete výši nájemného za hospodárnou?

Porovnání, které uvádíte, neznáme. Je možné ho získat? V relaci k poskytovanému plnění považujeme výši nájemného za odpovídající.

20. Prosazuje prezident NKÚ stavbu nového sídla? Pokud ne, v čem vidí výhodu placení komerčního nájmu oproti vlastní stavbě?

Prezident Úřadu výstavbu nového sídla sleduje jako dlouhodobý cíl. Nechal zpracovat porovnání nákladů na činnost Úřadu v příštích letech. Pronájem zvolil jako dočasné řešení, kdy při hodnocení různých variant převážilo hledisko ekonomické a časové.

21. Z jakého důvodu došlo k přesunu z budovy v Jankovcově ulici?

Z více důvodů, z nichž mnohé byly obsaženy v investičním záměru z roku 2003 a vedly k rozhodnutí o výstavbě nového sídla. Důvody pro přesun byly zejména: koncentrace 3 pražských a 3 středočeských pracovišť do jednoho objektu, stavební konstrukce obsahující zdravotně závadný azbest, nevyhovující stavební stav budovy (nevyhovující silno a slaboproudá elektroinstalace, zatékání do konstrukcí, nedostatečná izolace způsobující zcela nepřiměřené teplotní ztráty v zimním období a přehřívání vnitřních prostor v letním období,…), nemožnost rekonstrukce během provozu.

22. Přihlásila se již jiná státní instituce o volný pozemek? Pokud se nepřihlásí, nabídnete ho k pronájmu.

Ano přihlásila. Při nakládání s pozemkem budeme postupovat podle zákona.

tisk stránky