7. zasedání Kolegia NKÚ dne 31.3.2014


Na VII. zasedání Kolegia NKÚ dne 31. března 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět KV PS PČR k provedení kontroly nákupu zdravotnických přístrojů do zdravotnických zařízení, zejména přístrojů pořizovaných z IOP a ROP a ze státních prostředků v období let 2006-2013; nákupu Leksellova gama nože do Nemocnice na Homolce; nákupu kybernetického nože Cyber Knife do Fakultní nemocnice Ostrava
  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2014 - Rozpočtové opatření č. 1/2014
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/19 - Závěrečný účet kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2012
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/21 - Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/24 - Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/26 - Správa peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv. dělená správa)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/28 - Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007-2013 (odvolání kontrolované osoby Státní zemědělský intervenční fond a Ministerstvo zemědělství)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/04 - Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)

tisk stránky