NKÚ uspořádal v Praze seminář zaměřený na boj proti korupci


Dne 12. září 2011 se uskutečnil v pražském Kongresovém centru U Hájků mezinárodní seminář zaměřený na boj proti korupci, na nějž navázala ve dnech 13. – 14. září 2011 schůzka Pracovní skupiny INTOSAI pro boj proti korupci a praní špinavých peněz (INTOSAI Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering, INTOSAI WGFACML). Pořadatelem obou akcí byl Nejvyšší kontrolní úřad, který je členem zmíněné pracovní skupiny od loňského roku.

Semináře ze zúčastnilo 72 zástupců z celého světa. Mezi přednášejícími byli zástupci Mezinárodní protikorupční akademie se sídlem v Rakousku (International Anti Corruption Academy), Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Transparency International, Nejvyššího státního zastupitelství ČR, Institutu interních auditorů, Vysoké školy ekonomické v Praze či představitelé nejvyšších auditních institucí (SAI) České republiky, Německa, Maďarska a Norska.

Seminář byl tematicky rozdělen do tří bloků. První blok se věnoval trendům, přístupu a úspěchům oslovených institucí v boji proti korupci, druhý panel byl zaměřen na morální zásadovost, transparentnost práce a odpovědnost institucí veřejné správy působících v této oblasti, ve třetí části pak jednotliví zástupci nejvyšších auditních institucí seznámili účastníky s postavením a pravomocemi těchto institucí při boji proti korupci a rovněž s riziky a návrhy opatření, jak s korupcí bojovat prostřednictvím auditů.

V rámci schůzky Pracovní skupiny INTOSAI WGFACML, jíž v současné době předsedá egyptská SAI, si účastníci vyslechli prezentace o stavu příprav příruček pro SAI zaměřených na odhalování korupce a boj proti ní, o plánech pracovní skupiny týkajících se vzdělávacích programů a seminářů, spolupráce s pracovní skupinou INTOSAI pro kontrolu životního prostředí či o vytvoření databáze zahrnující nejlepší postupy a zkušenosti SAI s bojem proti korupci a praní špinavých peněz. V závěru schůzky seznámil účastníky s aktivitami v této oblasti zástupce Světové banky.

Hojná účast jak na semináři, tak na jednání pracovní skupiny INTOSAI WGFACML potvrdila, že téma korupce je v současnosti velmi aktuální a že výměna zkušeností mezi auditory a odborníky z jiných institucí je pro všechny strany přínosem.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Účastníci semináře zaměřeného na boj proti korupci - Praha, září 2011Účastníci semináře zaměřeného na boj proti korupci - Praha, září 2011