Zpráva o poskytování informací za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2017 NKÚ obdržel 24 písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Na 12 žádostí poskytl požadované informace v plném rozsahu (např. informace o smluvních vztazích, pracovních pozicích zaměstnanců a o výsledcích kontrolní činnosti). U dalších dvou žádostí poskytl NKÚ část požadovaných informací a část žádosti odmítl z důvodu neexistence požadované informace, resp. ochrany osobních údajů zaměstnanců. Dva žadatelé po výzvě k doplnění žádostí o náležitosti dle informačního zákona a k upřesnění rozsahu požadovaných údajů své žádosti stornovali a požadované informace jim byly následně poskytnuty mimo režim informačního zákona.

Tři žádosti plně a jednu žádost částečně NKÚ odložil podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, neboť požadované informace se netýkaly působnosti NKÚ.

Dva žadatelé podali NKÚ žádost o informace z průběhu kontrolních akcí. V těchto dvou případech NKÚ vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na § 11 odst. 4 písm. d) informačního zákona, podle kterého se informace o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol NKÚ neposkytují.

Ve dvou případech, kdy žadatelé požádali o stovky informací o činnosti NKÚ a jeho zaměstnancích, NKÚ požadované informace vyhledal a oznámil žadatelům výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací; z důvodu nezaplacení úhrady v zákonné lhůtě tyto žádosti NKÚ odložil v souladu s § 17 odst. 5 informačního zákona. V roce 2017 byl proti vydaným rozhodnutím o odmítnutí žádosti v jednom případě podán rozklad, který prezident NKÚ zamítl, a napadené rozhodnutí potvrdil. Na postup NKÚ při vyřizování žádostí o informace nebyla podána žádná stížnost podle § 16a informačního zákona. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

tisk stránky