Zpráva o poskytování informací za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2018 NKÚ obdržel deset písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „informační zákon“).

  • Pět žádostí NKÚ vyřídil poskytnutím požadovaných informací v plném rozsahu, např. informací týkajících se kontrolní působnosti a provedených kontrol, investic, personální oblasti a interních předpisů.
  • Tři žádosti NKÚ odložil; jednu pro nezaplacení oznámené výše úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a za kopie požadovaných dokumentů, druhou pro nedoplnění žádosti a další proto, že požadované informace se nevztahovaly k působnosti NKÚ.
  • Jedna žadatelka po výzvě k doplnění žádosti o náležitosti dle informačního zákona svou žádost stornovala a požadované informace jí byly následně poskytnuty mimo režim informačního zákona.
  • V jednom případě NKÚ vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) informačního zákona, neboť žadatelka na výzvu NKÚ svou nejasně formulovanou žádost neupřesnila. Žadatelkou následně podaný rozklad proti rozhodnutí prezident NKÚ zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Na postup NKÚ při vyřizování žádostí o informace nebyla podána žádná stížnost podle § 16a informačního zákona. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

tisk stránky