Elektronizace justice pokročila jen minimálně. Resort musí využívat technicky i morálně zastaralé informační systémy

Tisková zpráva ke KA č. 21/28 – 7. listopadu 2022


NKÚ prověřil, zda Ministerstvo spravedlnosti (MSp) a Probační a mediační služba (PMS) nakládaly v letech 2016 až 2021 hospodárně, účelně a efektivně s penězi státu a Evropské unie při elektronizaci justice – plnění strategie eJustice. Kontroloři zjistili, že i když MSp vydalo na elektronizaci v uvedených letech celkem 331,5 mil. Kč, pokročilo v rozvoji eJustice jen minimálně. Klíčové informační systémy resort nedokončil nebo s jejich realizací ani nezačal (chybí především nový modulární elektronický systém spisové služby). Bez nich je úspěšné dokončení elektronizace justice téměř vyloučeno. Resort tak stále využívá technicky i morálně zastaralé, vzájemně nekompatibilní a na správu finančně náročné informační systémy. Dále například neexistuje možnost elektronického podání s okamžitou elektronickou platbou a chybí rovněž uživatelsky přívětivé nástroje pro komunikaci s účastníky řízení. Není zajištěno ani vzdálené nahlížení do spisu či sdílení dat mezi resortními informačními systémy. NKÚ vyhodnotil plnění strategie eJustice včetně jejího řízení jako neefektivní.

Z celkem 20 specifických cílů strategie eJustice splnil resort pouze dva, současně dokončil pouze osm z 37 plánovaných aktivit. Z dosud vynaložených 331,5 milionu korun určených na plnění strategie eJustice byla největší část – 247 mil. Kč – vydána na pořízení videokonferenčních prostředků a nahrávacích zařízení do soudních síní.

Ze tří projektů prověřovaných NKÚ nefungoval v době ukončení kontroly ani jeden. Např. projekt eISIR1 ministerstvo opakovaně prodlužovalo, aby za šest let pořídilo pouze tři podpůrné aplikace. Pokud se MSp nepodaří tento projekt dokončit nejpozději v prosinci příštího roku, nebude proplacena evropská dotace ve výši téměř 178 milionů korun. Ministerstvo by tak muselo veškeré výdaje projektu ve výši téměř 220 mil. Kč hradit z prostředků státního rozpočtu a již proplacené peníze z EU vrátit.

Projekt elektronického monitoringu osob, který měl mimo jiné zjednodušit kontrolu osob odsouzených k domácímu vězení, musela Probační a mediační služba po třech letech provozu ukončit, neboť dodavatel neplnil některé závazky ze smlouvy nebo jen se značným zpožděním. Smluvní sankce a náhrady škod vyčíslila PMS na 139,5 mil. Kč, tuto částku po dodavateli vymáhá soudně. Od prosince 2021 tak opět provádějí kontroly odsouzených probační úředníci formou neohlášených návštěv. Průměrné měsíční náklady na tyto kontroly se pohybují v rozmezí 232 tis. Kč až 464 tis. Kč. Vzhledem k inflaci a rostoucím cenám pohonných hmot lze však očekávat, že se uvedené náklady budou zvyšovat. O zavedení elektronického monitoringu osob se MSp a Probační a mediační služba pokoušejí opakovaně již od roku 2012.

Kontroloři NKÚ dále zjistili, že MSp nemělo definovaný ani rámcový objem peněz, které bude na splnění cílů strategie eJustice potřebovat. Nemělo vyjasněnou představu, jaké projekty, v jakém rozsahu a čase chce realizovat. Rozvoj eJustice tak byl nekoordinovaný. Za neefektivní rozvoj eJustice může také absence základních řídicích dokumentů a neschopnost čerpat rozpočtované investiční prostředky. Ty byly v letech 2016 až 2021 čerpány pouze v rozsahu 21 % až 50 %.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1] Projekt na vybudování nového modulárního elektronického systému spisové služby, nového elektronického informačního systému insolvenčního rejstříku a sedmi podpůrných aplikací.

tisk stránky