Podpora podnikání pro konkurenceschopnost: Evropská komise kvůli chybám pozastavila proplácení peněz na rok a půl, z technické pomoci MPO hradilo i nezpůsobilé výdaje

Tisková zpráva ke KA č. 19/01 – 11. 11. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na peníze určené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)1. Jde o prostředky, které z většiny poskytuje Evropská unie a pomocí kterých Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) OPPIK řídí. Používány jsou především na platy zaměstnanců, kteří program spravují, což představuje zhruba 75 % z vyčleněných 3,8 miliardy korun, ale také například na propagaci, vzdělávání, kontroly, tvorbu analýz a podobně. Čerpání z OPPIK vázlo a program je v porovnání s ostatními operačními programy v tomto ohledu na posledním místě. NKÚ také oznámil finančnímu úřadu podezření na porušení rozpočtové kázně za 1,3 milionu korun, spojené především s čerpáním peněz na vzdělávací akce, které byly ve skutečnosti spíše společenskými akcemi.

OPPIK je z pohledu objemu peněz třetím nejvýznamnějším operačním programem – pro Českou republiku je v něm v programovém období 2014–2020 vyčleněno téměř 112 miliard korun. Čerpání těchto peněz ale vázlo. Ke konci prvního čtvrtletí letošního roku rozhodlo MPO o přidělení necelých 57 miliard korun, což představuje zhruba 54 % ze všech vyčleněných peněz. Příjemcům podpory pak bylo proplaceno jen necelých 23 miliard korun, tedy přibližně 22 % z připravených peněz. Z pohledu čerpání je tak OPPIK ve srovnání s ostatními devíti operačními programy na posledním místě. Pro vysokou (14%) chybovost v projektech Evropská komise také v dubnu roku 2018 rozhodla u OPPIK o pozastavení proplácení peněz, které trvalo rok a půl.

K efektivnímu řízení programu, a tedy i zajištění nízké chybovosti mají sloužit peníze z technické pomoci. NKÚ se zajímal, jak MPO sleduje plnění cílů této pomoci. Resortem nastavená soustava ukazatelů, podle kterých by tyto cíle bylo možné vyhodnotit, ale skutečné výsledky a přínosy vyhodnotit neumožňuje. Řadu dílčích ukazatelů, které si MPO stanovilo, navíc resort nenaplňuje. Jedním z nich byl například počet kontrol, kterých MPO chtělo během programového období udělat 2 400, nicméně na konci roku 2018, tedy v polovině období čerpání prostředků, jich ukončilo jen 366. Resortu se také nedaří podle plánů stabilizovat zaměstnance provádějící administraci programu a jeho projektů. Dosavadní problematický průběh OPPIK je pak vyústěním těchto nedostatků.

NKÚ si ke kontrole vybral také vzorek projektů v hodnotě téměř 60 milionů korun. Kontroloři zjistili, že MPO zaplatilo více než 1,2 milionu korun za tři tzv. „výroční semináře“ vzdělávacího charakteru. Ve skutečnosti se ale jednalo o společenské akce pro zaměstnance spravující OPPIK – konaly se po pracovní době, trvaly do nočních hodin a výdaje s nimi spojené byly vynaloženy na pronájem restaurace či klubu, zajištění cateringu, DJ produkci, fotokoutek a podobně. Výdaje na vzdělávací aktivity a lektorské služby byly nulové. Vynaložení peněz na akce tohoto charakteru NKÚ vyhodnotil jako možné porušení rozpočtové kázně a oznámil to příslušnému finančnímu úřadu. „Používat veřejné prostředky určené k vzdělávání na takovéto úřednické večírky je nepřípustné a jde o typický příklad nezpůsobilých výdajů,“ dodal člen úřadu Jan Kinšt, který kontrolní akci řídil.

U ostatních prověřovaných projektů technické pomoci NKÚ nenašel závažnější nedostatky.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1] Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a rozvoj malých a středních podniků.

tisk stránky