Datová příloha kontrolního závěru č. 18/08 - živočišná výroba


Krávy na pastvě

V rámci kontrolní akce č. 18/08 provedl NKÚ analýzu dat týkajících se živočišné výroby ze Zemědělské účetní datové sítě (FADN). Tato síť hraje roli hlavního informačního zdroje Evropské komise o reálné ekonomické situaci zemědělských podniků. Data ze sítě FADN pochází z výběrového šetření podnikatelských subjektů v zemědělství a zahrnuje každoročně cca 1400 podniků z České republiky. Podniky jsou rozčleněny dle jednotlivých výrobních zaměření.


Pro analýzu NKÚ použil tyto ukazatele, týkající se jednotlivých zemědělských podniků:

 • SE020 Vstup pracovní síly celkem – suma odpracovaných hodin placených pracovníků
 • SE080 Dobytčí jednotky celkem – průměrný roční počet hospodářských zvířat přepočtený na dobytčí jednotku dle metodiky EU.
 • SE131 Celková produkce – souhrn živočišné, rostlinné a ostatní produkce.
 • SE270 Celkové náklady – ukazatel tvořen součtem specifických nákladů, režijních nákladů, odpisy a externími faktory.
 • SE405 Saldo investičních dotací a daní – tvořen součtem investičních dotací sníženým o odpočet DPH z investic.
 • SE410 Hrubá přidaná hodnota – definována jako rozdíl mezi celkovou zemědělskou produkcí (živočišná, rostlinná a ostatní produkce) a výrobní spotřebou (přímé a režijní náklady). Do hodnoty produkce je započtena bilance provozních dotací a daní.
 • SE415 Čistá přidaná hodnota – tento ukazatel je stanoven z hodnoty celkové produkce a všech provozních podpor, od které jsou odečteny všechny náklady kromě nákladů na externí faktory, tj. kromě mzdových nákladů, pachtovného, nájemného budov a úroků z úvěrů. Čistá přidaná hodnota tedy představuje zdroje podniku na pokrytí nákladů z výrobních faktorů.
 • SE420 Důchod ze zemědělské činnosti – vyjadřuje zisk, případně ztrátu a je vyjádřen jako čistá přidaná hodnota po odečtení nákladů na externí faktory (mzdové náklady, pachtovné, nájemné budov a nákladové úroky) a přičtení investičních dotací.
 • SE600 Saldo provozních dotací a daní – tvořeno součtem provozních dotací a saldem DPH, sníženým o daně.
 • Provozní dotace – součet provozní dotací
 • Rozdíl celkové produkce a celkových nákladů – kladný ukazatel značí, že produkce byla vyšší než náklady.

Schéma: odvození ukazatelů ekonomických výsledků podle metodiky FADN EU

Schéma FADN

Zpracovaná data se týkají let 2004–2016. Analýza obsahuje i data z evropské části FADN. Může tak být provedeno srovnání mezi jednotlivými členskými státy či mezi členským státem a průměrem EU.

Datové vizualizace - návod


1. Srovnání vybraných ukazatelů mezi členskými státy EU

Na první vizualizaci naleznete graficky zobrazeny hodnoty ukazatelů Saldo provozních dotací a daní, Saldo investičních daní a dotací, Celkové produkce, Celkových nákladů a Čisté přidané hodnoty, a to za jednotlivé roky a členské státy EU.2. Vývoj vybraných ukazatelů v čase

Na druhé vizualizaci si můžete srovnat vývoj ukazatelů Saldo provozních dotací a daní, Důchod ze zemědělské činnosti a Rozdíl celkové produkce a celkových nákladů mezi dvěma členskými státy EU, případně členským státem a průměrem EU.3. Složení vybraných ukazatelů

Na poslední vizualizaci najdete rozklad ukazatelů Celkové náklady, Celková produkce a Provozní dotace pro jednotlivé členské státy. Tento rozklad můžete porovnat s průměrem EU.Data použitá v grafickém znázornění jsou přílohou KZ 18/08 nebo online dostupná zde: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm.