MF vykazovalo neexistující pohledávky spojené s evropskými penězi. Pozitivem je naopak vykazování rezerv na sanace ekologických zátěží

Tisková zpráva ke KA č. 18/05 – 18. 3. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví Ministerstva financí (MF) za rok 2017. Kontrola se zaměřila na vybrané oblasti účetnictví – například na operace a zůstatky Národního fondu, které souvisejí s toky finančních prostředků z Evropské unie do ČR, národní transfery nebo přehledy o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu. Kontroloři našli nedostatky hlavně ve vedení účetnictví Národního fondu, další se týkaly vykazování peněžních toků z provozní činnosti Ministerstva financí.

V rámci vedení účetnictví Národního fondu vykazovalo Ministerstvo financí neexistující pohledávky za Evropskou komisí za programové období 2004–2006, a to ve výši zhruba 600 milionů korun. Riziko nesprávného vykázání pohledávek za Evropskou komisí v souvislosti s programovým obdobím 2004–2006 je ale vyšší – týká se celého v rozvaze vykázaného nároku ve výši téměř 5,7 miliardy korun. NKÚ v této souvislosti rovněž upozorňuje na reálné riziko, že pokud MF nezmění stávající postupy, bude i za programové období 2007–2013 v účetní závěrce za rok 2018 vykazovat neexistující pohledávky spojené s evropskými penězi.

MF dále v účetní závěrce za rok 2017 vykázalo rozvahové závazky vůči subjektům, jimž byly předfinancovány výdaje, a to ve výši přesahující 5,6 miliardy korun. U těchto závazků přitom není jisté, jestli budou v plné výši uhrazeny.

V neposlední řadě MF vykázalo v přehledu o peněžních tocích nesprávně operaci za více než 71 miliard korun v rámci peněžních toků z provozní činnosti, která se týkala změny stavu dlouhodobých závazků a která navíc nebyla spojena s žádným peněžním tokem. Taková nesprávnost významně zkresluje vypovídací hodnotu tohoto přehledu, a tedy i možnost porozumět struktuře i rozsahu jednotlivých druhů peněžních toků z činností MF.

NKÚ doporučuje Ministerstvu financí, jako ústřednímu orgánu státní správy pro účetnictví, aby upravilo účetní předpisy. Například způsob naplnění některých položek přehledu o peněžních tocích je podle názoru NKÚ upraven nejednoznačně, takže vykázané číselné údaje mohou kvůli tomu podávat informace lišící se od skutečnosti.

Významným pozitivem je naopak to, že na základě doporučení z předchozí kontroly NKÚ1 začalo MF v roce 2017 tvořit rezervy na sanace ekologických zátěží, které pak také v účetní závěrce vykázalo v souhrnné výši téměř 83 miliard korun. Promítlo tak do účetnictví významné předvídatelné riziko, čímž se zpřesnil pohled na závazky státu.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1) Kontrolní akce NKÚ č. 16/03, viz https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=8677.

tisk stránky