Podpora veřejné městské a regionální dopravy

Datová příloha ke kontrolnímu závěru 18/24 - Vizualizace vybraných projektů ROP a IROP


Vizualizace projektů IROP

První část vizualizace obsahuje projekty z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v programovém období 2014+ ve stavu v květnu 2019. Vybrané projekty IROP kromě výstavby terminálů s parkovacími místy pro automobily nezahrnují infrastrukturní projekty pro automobilovou dopravu (např. opravy silnic, řízení silniční dopravy, dobíjecí stanice). V oblasti železniční dopravy jsou zahrnuty jen telematické aplikace určené cestujícím hromadné dopravy a budování společných terminálů s dalšími druhy hromadné dopravy (nikoliv tedy samostatné opravy železničních stanic a tratí nebo dotované nákupy vlaků). Vizualizaci projektů naleznete zde:


Popis ovládání

Vlevo nahoře je možnost volby „Proplaceno“ a „Rozhodnutí“ vztahující se k zobrazovaným hodnotám o částce dotační podpory. Pod volbou „Proplaceno“ se zobrazují částky podpory již převedené na účty příjemců, pod volbou „Rozhodnutí“ jsou zobrazeny částky dotace přiznané příjemci v právním aktu o poskytnutí podpory. Níže pod možností volby zobrazení hodnot je umístěn sloupcový graf s přehledem příjemců dotace z IROP na podporu městské a regionální dopravy. Při kliknutí na položku grafu se zobrazí bod v mapě (sídlo příjemce) s popiskou a současně se v seznamu vlevo dole vyfiltrují jeho projekty. Při pohybu myší v tabulce na dotačních položkách (EU, Státní rozpočet a Celkem) se aktivuje okno s bližší identifikací akce (Číslo projektu, Název projektu, IČ příjemce, a detaily o nákupu dopravních prostředků a vytvoření parkovacích míst). Příjemce dotace lze vyhledat i zadáním části textu v okně „Příjemce podpory“ nahoře uprostřed.

V mapovém okně vpravo nahoře je grafický symbol filtru, po jehož rozkliknutí je možné se zaměřit na vlastnickou formu příjemce (státní, soukromý, obecní/krajský) a typ projektu (dopravní prostředky, terminál, telematika). V dalších roletových menu můžeme filtrovat projekty týkající se území určitého okresu, regionu soudržnosti nebo území ITI (Integrované územní investice) a IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území). Mapku ČR s vyznačením území ITI a IPRÚ lze vyvolat pomocí šedého interaktivního tlačítka „Území ITI a IPRÚ“ vpravo nahoře. Při kliknutí na vybranou územní jednotku se zobrazí její popis i s grafem poměřující výši dotace ze státního rozpočtu a z prostředků EU. Současně se níže ve sloupcových grafech přepočtou a zobrazí relevantní hodnoty pro budovaná parkovací místa a nákupy dopravních prostředků s dotací podle jejich druhu. Pro návrat použijte tlačítko „reset“ na liště Tableau vpravo dole nebo „Zpět“ v mapovém okně vpravo nahoře.

Vizualizace projektů ROP

V programovém období 2007–2013 byly obdobné projekty na podporu veřejné městské a regionální dopravy realizovány prostřednictvím sedmi Regionálních operačních programů.


Popis ovládání

Vlevo nahoře je možnost volby „CZK“ a „EUR“ vztahující se k zobrazovaným hodnotám o částce způsobilých zdrojů k dotační podpoře. Níže pod ní je umístěn sloupcový graf s přehledem příjemců dotace z Regionálních operačních programů (ROP) na podporu městské a regionální dopravy. Při kliknutí na položku grafu se zobrazí bod v mapě (sídlo příjemce) s popiskou a současně se v seznamu vlevo dole vyfiltrují jeho projekty. Při pohybu myší v tabulce na dotačních položkách (soukromé zdroje, zdroje EU, národní zdroje a Celkem) se aktivuje okno s bližší identifikací akce (Číslo projektu, IČ příjemce, Název příjemce a detaily o nákupu dopravních prostředků). Příjemce dotace lze vyhledat i zadáním části textu v okně „Příjemce podpory“ nahoře uprostřed.

V mapovém okně vpravo nahoře je grafický symbol filtru, po jehož rozkliknutí je možné se zaměřit na vlastnickou formu příjemce (státní, soukromý, obecní/krajský) a typ projektu (dopravní prostředky, terminál, telematika). V dalších roletových menu můžeme filtrovat projekty týkající se území určitého okresu nebo regionu soudržnosti. Po výběru položky území se níže ve sloupcových grafech přepočtou a zobrazí relevantní hodnoty pro nákupy dopravních prostředků s dotací podle jejich druhu. Pro návrat použijte tlačítko „reset“ na liště Tableau vpravo dole nebo „Filtr“ v mapovém okně vpravo nahoře.

Vizualizace projektů ROP a IROP

Vybrané projekty ROP a IROP mají obdobný charakter a několik ukazatelů vhodných ke vzájemnému porovnání. Je tedy možné je zobrazit i společně.


Popis ovládání

Vlevo je mapa ČR se znázorněním sídla příjemců dotace na podporu veřejné dopravy z ROP (červená barva) a IROP (modrá barva). Velikost bodu je adekvátní velikosti obdržených dotací. Mapová popiska bodu u dotací obsahuje Název příjemce, Název operačního programu, Počet podpořených projektů a výši Dotace poskytnutou z EU celkem. Příjemce lze dohledat i po zadání části textu v okně „Příjemce“ vpravo nahoře. Níže je umístěn přepínač mezi dotací z EU celkem v Kč a počtem pořízených dopravních prostředků, která mění mapovou popisku i prstencový graf v pravé dolní části. Přepočet hodnot a změna vizualizace následuje i při výběru typu projektu v roletovém menu vpravo uprostřed. Částka Dotace EU je v případě projektů IROP částkou z vydaných právních aktů o poskytnutí dotace (tj. nejde vždy o již prostředky proplacené na účty příjemců).

Po kliku na tlačítko „Jen regiony“ se zobrazí územní regionů soudržnosti a probarvením území podle volby typu projektu (dopravní prostředky / telematika / terminál nebo vše), operačního programu (ROP / IROP) a doplňkového parametru Dotace EU / Pořízeno dopravních prostředků. Pro návrat do základního zobrazení použijte tlačítko „reset“ na liště Tableau vpravo dole nebo „Zpět“ vpravo nahoře.