Členství ČR v mezinárodních organizacích

Datová příloha ke kontrolnímu závěru 19/05 – Peněžní prostředky vynakládané na členství ČR v mezinárodních organizacích a s tím související činnosti


Vlajky

V rámci kontrolní akce 19/05 provedl NKÚ dotazníkové šetření, jehož účelem bylo zjistit informace o členství ČR v mezinárodních organizacích, dalších formách spolupráce ČR s mezinárodními organizacemi a o zastoupení českých občanů v těchto organizacích. Peněžní prostředky na tato členství a spolupráci jsou vynakládány v rámci jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

NKÚ dne 16. 7. 2019 prostřednictvím dotazníku oslovil všechny správce kapitol státního rozpočtu a Českou národní banku s žádostí o vyplnění dotazníku. Toto dotazníkové šetření probíhalo do 16. 8. 2019. Kontrolované osoby MZV a MŠMT byly osloveny prostřednictvím žádosti o informace v rámci kontroly. Respondentům byl zaslán personifikovaný dopis a dokument obsahující předvyplněné informace, které vycházely z Kategorizovaného seznamu 2012, který byl součástí usnesení vlády ČR č. 317 ze dne 2. 5. 2013. Na dotazníkové šetření odpověděli všichni respondenti, jednalo se tedy o 100% návratnost.

Informace poskytnuté od respondentů NKÚ již dále neověřoval. Na základě takto získaných dat NKÚ vytvořil přehled spolupráce s mezinárodními organizacemi na úrovni správců kapitol a České národní banky za rok 2018. Informace z tohoto přehledu byly vizualizovány formou datové přílohy ke kontrolnímu závěru.

Peněžní prostředky vynakládané na spolupráci s mezinárodními organizacemi v gesci jednotlivých správců kapitol státního rozpočtu.