NKÚ prověřil příjmy státního rozpočtu ze zdaňování práce

Publikováno: 4.5.2020


NKÚ se v kontrole 18/32 zaměřil na to, jestli je systém kontroly výkonu práce, správy daně z příjmů, pojistného a pokut účelný, pokud jde o dopady nelegální práce a také daňové optimalizace na příjmy státního rozpočtu.

Příjmy ze zdaňování práce

512 mld. Kč

Inkaso daně z příjmů ze závislé činnosti v letech 2016–20181

1 371 mld. Kč

Inkaso sociálního pojištění vč. příslušenství v letech 2016–20182

400 mil. Kč

MF odhadlo únik na dani z příjmů v oblasti nelegálního zaměstnávání v roce 20153

Až 3 mld. Kč

NKÚ odhadl únik na dani z příjmů a sociálním pojištění za zjištěné nelegálně pracující osoby v letech 2015–20184

50 mld. Kč

VÚPSV odhadl roční výpadek inkasa daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění z důvodu nelegální práce5


1] Zdroj: Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2018.

2] Zdroj: Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2018.

3] MF provedlo odhad úniku na dani z příjmů fyzických osob v oblasti nelegálního zaměstnávání v roce 2015 na základě neveřejných dat ČSÚ.

4] NKÚ provedl odhad úniků na daních a sociálním pojištění aplikovaný na minimální a průměrnou mzdu u osob, u kterých orgány inspekce práce zjistily výkon nelegální práce v letech 2015–2018, za předpokladu výkonu práce těchto osob v délce jednoho roku.

5] Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., provedl odhad ročního výpadku inkasa daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění z titulu nelegální práce mj. podle definice zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v podmínkách let 2012 a 2013.

tisk stránky