Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/18


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních strategických cílů a ke zvyšování schopnosti reagovat na krizové situace

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020
(původní údaj: Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních strategických cílů a ke zvyšování schopnosti reagovat na krizové situace).

Cíle kontroly:

Prověřit, zda byly peněžní prostředky na evaluace plnění cílů strategie Evropa 2020 poskytnuty a čerpány účelně, a zda byly činnosti Úřadu vlády ČR a MMR při přípravě podkladů o plnění národních strategických cílů účelné
(původní údaj: Prověřit, zda peněžní prostředky vynakládané z evropských strukturálních a investičních fondů mají vliv na dosažení národních strategických cílů odvozených ze strategie Evropa 2020 v oblasti hospodářského růstu a zda jsou efektivně využity ke zvyšování schopnosti vlády reagovat na krizové situace).

Kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • vybrané řídicí orgány*)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XVIII/2020 na svém XVIII. jednání dne 30. listopadu 2020.

tisk stránky