Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 21/35


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností

Cíle kontroly:

Prověřit účelnost a hospodárnost vynaložených peněžních prostředků souvisejících s informační podporou protiepidemických činností

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Praha

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 04/2021
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 11/2021

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Stanislav Koucký

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/IV/2021 na svém IV. jednání dne 22. února 2021.

tisk stránky