Hospodaření ÚZSVM bylo bez zásadních chyb, dílčí nedostatky úřad ještě v průběhu kontroly odstranil

Tisková zpráva ke KA č. 20/02 – 15. 3. 2021


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v letech 2017 až 2019 hospodařil se státním majetkem a penězi. Konkrétně se kontroloři zabývali například tím, jak ÚZSVM vynakládal peníze na správu a údržbu nemovitostí, prodával a pronajímal státní majetek či spravoval pohledávky státu. Ke konci roku 2019 hospodařil ÚZSVM s pozemky a nemovitostmi v hodnotě 10,1 miliardy korun. V letech 2017 až 2019 z jejich prodeje získal téměř tři miliardy korun, z pronájmu pak zhruba 700 milionů korun. NKÚ prověřil vzorek peněz a majetku v hodnotě přibližně 1,2 miliardy korun. Kontrola neodhalila zásadní nedostatky. Méně závažná pochybení pak ÚZSVM odstranil ještě v průběhu kontroly.

ÚZSVM postupoval při prodeji a pronájmu nemovitostí podle zákona. Peníze spojené se správou nepotřebného majetku vynakládal hospodárně a taktéž podle zákona a v neposlední řadě kontroloři neodhalili závažné nedostatky ani v případě bezúplatných převodů nemovitostí, při kterých ÚZSVM postupoval transparentně a nediskriminačně.

Kontroloři odhalili spíše jen dílčí a méně závažné nedostatky, které se týkaly například uveřejňování smluv, účetnictví, inventarizace nebo oceňování majetku. V praxi tak ÚZSVM například ze zákona do 30 dnů neuveřejnil smlouvu ve výši 1,2 milionu korun v registru smluv, pohledávku v hodnotě dvou milionů korun zaúčtoval s tříletým zpožděním a v neposlední řadě u faktur za necelých 350 tisíc korun nepožadoval důsledně po dodavateli, aby prokázal objem skutečně odvezeného a zlikvidovaného majetku.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky