Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 21/36


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí

Cíle kontroly:

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí vynakládány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo dopravy
  • Státní fond dopravní infrastruktury, Praha
  • Správa železnic, s.o., Praha

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 04/2021
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 01/2022

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Málek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/VI/2021 na svém VI. jednání dne 22. března 2021.

tisk stránky