Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 21/37


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1

Cíle kontroly:

Prověřit, zda peněžní prostředky určené na modernizaci dálnice D1 byly vynaloženy účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy, a to s ohledem na zajištění kvality modernizace dálnice

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo dopravy
  • Státní fond dopravní infrastruktury, Praha
  • Ředitelství silnic a dálnic, Praha

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 11/2021
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 08/2022

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Málek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/VI/2021 na svém VI. jednání dne 22. března 2021.

tisk stránky