Účetnictví MZV ovlivnila významná nesprávnost v hodnotě 724 milionů. V závěrečném účtu ani ve výkazu pro hodnocení plnění státního rozpočtu naopak zásadní chyby nebyly

Tisková zpráva ke KA č. 21/18 – 19. 4. 2022


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil u Ministerstva zahraničních věcí (MZV) správnost sestavení závěrečného účtu a vedení účetnictví za rok 2020. Kontrola se zaměřila také na správnost údajů, které ministerstvo předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Kontroloři zjistili v účetnictví MZV nesprávnosti v hodnotě 775 milionů korun. Na spolehlivost účetnictví MZV přitom měla dopad především jedna konkrétní nesprávnost v hodnotě 724 milionů korun. Ta spočívala v neprovedení snížení hodnoty vkladu do nadačního fondu.

MZV vykazovalo podíl na vkladu do nadačního fondu jako svůj dlouhodobý majetek. Nadační fond však v souladu se svým posláním generoval dlouhodobě ztráty z důvodu postupného poskytování prostředků zejména na konkrétní projekty. To mělo MZV promítnout do svého účetnictví a mělo účtovat o snížení hodnoty tohoto aktiva, a to již v předchozích účetních obdobích. MZV však o snížení hodnoty vkladu neúčtovalo, čímž nadhodnotilo výši dlouhodobého majetku o 724 milionů korun.

NKÚ proto vyhodnotil informace na některých účtech ve výkazu rozvaha a ve výkazu zisku a ztráty jako nespolehlivé. Ostatní informace v účetní závěrce však podle kontrolorů podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Kontroloři také zjistili, že o pohledávkách a závazcích zastupitelských úřadů – například velvyslanectví, stálých zastoupení, generálních konzulátů a podobně – nebylo účtováno průběžně. MZV o nich účtovalo pouze jedenkrát na konci účetního období, případně vůbec. V účetní závěrce MZV tak nebyly vykázány závazky zastupitelských úřadů minimálně ve výši 4,7 milionu korun. Jde o systémový nedostatek ve vedení účetnictví MZV.

V závěrečném účtu ani ve výkazu pro hodnocení plnění státního rozpočtu nebyly u MZV zjištěny významné nedostatky.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky