Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb

5.11.2003 - Tisková zpráva z kontrolní akce č. 02/32


Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a užití finančních prostředků na vybrané investiční akce v působnosti Ministerstva zemědělství.

Programy na výstavbu a technickou obnovu vodovodů a úpraven vod mají zajistit splnění podmínek stanovených pro země Evropské unie. Je proto třeba maximálně využít přechodného období do roku 2010 ke splnění stanovených náročných požadavků. Kontrolou NKÚ však byly zjištěny závažné systémové nedostatky při zajišťování programu „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“ a programu „Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací“. Dosavadní průběh jejich realizace ohrožuje splnění mezinárodních závazků.

Ministerstvo zemědělství v letech 1999 až 2001 realizovalo programy bez základního řídicího dokumentu „Dokumentace programu“, tj. bez stanovení základních cílů, bilance finančních potřeb, stanovení kritérií pro hodnocení projektů a vyhodnocení efektivnosti programů. Nestanovilo funkční kritéria pro výběr akcí a jejich zařazování do programů a rovněž nebyly definovány podrobnější cíle, kterých mají programy v jednotlivých letech dosáhnout.

Systém hodnocení a zařazování akcí do programů není transparentní. Ministerstvo zemědělství ve skutečnosti přeneslo rozhodovací pravomoci při výběru akcí na krajské orgány, které pro svá rozhodování nemají jednotná kritéria. Ministerstvo zkoumá žádosti formálně, a nikoliv z technicko-ekonomického hlediska.

Ministerstvo dále stanovilo v dokumentaci programů nevhodné ekonomické ukazatele, které nelze použít pro vyhodnocení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti programů ani pro vyhodnocení plnění přijatých závazků.

Vzhledem k tomu, že ministerstvo nezajišťuje dostatek tuzemských finančních zdrojů, bude obtížné i vyčerpání úvěru ve výši 100 mil. EUR poskytnutého Evropskou investiční bankou do konce roku 2004. Splnění požadavků směrnice č. 91/271/EHS je tak vážně ohroženo.

Ministerstvo nezajistilo při realizaci programů zahájených v roce 1995 účinný kontrolní systém, kterým by odstranilo systémové nedostatky a pochybení zjištěné u přímých investorů, přestože od roku 1995 do dubna 2003 bylo proinvestováno 15 237 mil. Kč.

Výsledky provedené kontroly ukázaly nezbytnost aktualizace a zpřesnění obou programů, včetně stanovení odpovídajících ukazatelů pro vyhodnocení účelnosti a hospodárnosti vynakládání finančních prostředků.

Ing. Pohl, člen Úřadu

tisk stránky