Hospodaření s finančními prostředky určenými na Státní program podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

9.1.2006 - Tisková zpráva z kontrolní akce č. 05/08


Cílem kontroly bylo prověřit použití finančních prostředků státu vynaložených na realizaci tohoto programu v resortech Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, u Státního fondu životního prostředí České republiky, České energetické agentury, Státní energetické inspekce a vybraných příjemců podpor v období 2002-2004.

Kontrolní akci řídil člen NKÚ Ing. Zdeněk Brandt.

Při kontrole bylo zjištěno zejména, že dosud neexistuje základní analýza umožňující usměrňování podpor na jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energií s cílem splnit závazek České republiky týkající se podílu výroby elektrické energie z těchto zdrojů energií na celkové spotřebě elektrické energie a MŽP ani MPO podpory v tomto smyslu neusměrňovaly. Nebylo stanoveno optimální složení obnovitelných zdrojů na základě ekonomického potenciálu a investiční náročnosti jednotlivých obnovitelných zdrojů energií, tj. žádoucí výsledný poměr pro využití biomasy a solární, větrné, vodní a geotermální energie. Nebyla zabezpečena relace mezi Státními programy schvalovanými pro jednotlivé roky a plněním cílů stanovených v Národním programu a v důsledku této skutečnosti pak Státní program v jednotlivých letech je sice plněn, ale cíle stanovené v Národním programu plněny nejsou.

Ve vyhodnocení Státního programu za jednotlivé roky byly vesměs jako hodnoty dosažených přínosů vykazovány hodnoty očekávaných přínosů z akcí, na něž byla v daném roce poskytnuta podpora, a to i v případech, kdy jejich realizace nebyla ukončena. U akcí dokončených byly skutečně dosažené hodnoty výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a dosažených úspor energie vesměs nižší než hodnoty projektované. Každoroční vyhodnocení Státního programu předkládané vládě tak nelze považovat za objektivní.

Významná část finančních prostředků (cca 70 % celkově vykazovaných finančních prostředků na realizaci Státního programu) je vynakládána na programy, kde realizace obnovitelných zdrojů či úspory energie jsou pouze sekundárním efektem.

Z dosavadního vývoje a s ohledem na předpokládané uvádění nových obnovitelných zdrojů energií do provozu v roce 2005 vyplývá, že hlavní cíl Národního programu 2002 až 2005 „dosáhnout podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energií na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 5,1 %“ nebude s vysokou mírou pravděpodobnosti splněn. Tím je ohroženo i splnění cíle dosáhnout do roku 2010 podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny ve výši 8 % podle Směrnice EU 2001/77/EC.

tisk stránky