Výsledky kontroly na ministerstvu zemědělství ukázaly na vzrůstající rizika

Tisková zpráva, 4. září 2007


ČR se zavázala do roku 2010 realizovat stanovený rozsah opatření vyplývajících z implementace směrnice Rady Evropského společenství o čištění městských odpadních vod. Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit poskytování, čerpání a užití finančních prostředků na vybrané investiční akce vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství (MZe), a provést kontrolu opatření přijatých k nápravě dříve zjištěných nedostatků. Výsledky kontroly však ukázaly na rostoucí rizika.

Kontrole bylo především podrobeno plnění požadavků vyplývajících z implementace uvedené směrnice. Vláda v roce 2000 schválila implementační plán, který následně počítal s finančními částkami i s realizací jednotlivých vodohospodářských staveb, a který byl postupně v dalších letech upřesňován.

„Ročně aktualizované strategie financování nejsou plněny a realizace řady akcí je odsouvána do let 2008 až 2010. V roce 2005 byla např. vynaložena jen necelá polovina plánovaných finančních prostředků. Ministerstvo zemědělství přitom stále nemá dostatečné podklady o schopnosti investorů zajistit vlastní zdroje, v odhadované výši 11,2 mld. korun, potřebné k zajištění spolufinancování akcí z prostředků Evropské unie,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

„V šestnácti aglomeracích nebyl dodržen termín dokončení do konce roku 2006. Opatření bylo realizováno pro 2,7 mil. ekvivalentních obyvatel, což je o 27 % méně, než bylo do konce roku 2006 předpokládáno. Významně vzrůstá riziko, že závazek České republiky nebude v roce 2010 splněn,“ řekl prezident Dohnal.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo zemědělství a vybraní příjemci dotací (jejich seznam viz kontrolní závěr).

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2006 pod číslem 06/31. Kontrolní akci řídil člen NKÚ JUDr. Jan Holeček, kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jiří Adámek.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky