NKÚ kontroloval finance poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením

TISKOVÁ ZPRÁVA – 17. června 2008


Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit hospodaření, čerpání a užití finančních prostředků poskytnutých veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Při kontrole na uvedených školách bylo zjištěno, že vnitřní kontrolní systém pro oblast čerpání peněžních prostředků nebyl v kontrolovaném období plně v souladu se zákonem o finanční kontrole a zákonem o účetnictví.

Kontrole byly podrobeny rovněž výdaje na realizaci akcí evidovaných v informačním systému programového financování (ISPROFIN) pod programem Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol (PROGRAM) v letech 2005 a 2006.

„U dotací v rámci PROGRAMU byl vysokými školami v některých případech porušen zákon o veřejných zakázkách a rozpočtová kázeň ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech ve výši přes 900 tisíc korun. Vnitřní kontrolní systém pro oblast čerpání peněžních prostředků z PROGRAMU nebyl v kontrolovaném období plně v souladu se zákonem o finanční kontrole, porušen byl zákon o účetnictví a vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

U dotací a příspěvků na činnost nebyl do doby ukončení kontroly vydán prováděcí právní předpis o způsobu nakládání s příspěvkem a vedení evidence poskytnutých příspěvků. Změna dokumentace PROGRAMU nebyla do doby ukončení kontroly předložena vládě ČR, navíc byla porušena vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

„Nedostatky u MŠMT, které jsou popsány v kontrolním závěru, nejsou jistě kriminálními činy. Ukazují však na systémové nedostatky, které vedou k porušování zákona,“ upozornil prezident NKÚ.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 a 2006, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly. Kontrola byla provedena v období od září 2007 do února 2008. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Akademie múzických umění v Praze (AMU), Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP).

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2007 pod číslem 07/24. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Jaromíra Steidlová.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky