Účetní závěrka MŠMT podává podle NKÚ věrný a poctivý obraz účetnictví

TISKOVÁ ZPRÁVA – 4. listopadu 2008


Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit spolehlivost účetní závěrky k 31. prosinci 2007 předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2007. Dále pak prověřit, zda při sestavování závěrečného účtu výše uvedené kapitoly za rok 2007 postupovalo MŠMT v souladu s příslušnými právními předpisy.

Tato kontrolní akce byla následnou ke kontrolním akcím 06/21 a 07/26, kdy byly kontrolovány činnosti, majetek a závazky, které byly předmětem účetnictví MŠMT, a které měly vliv na hodnoty vykázané v účetní závěrce k 31. prosinci 2005 a k 31. prosinci 2006.

„Z rozsahu zjištěných celkových nesprávností v účetní závěrce sestavené MŠMT k 31. prosinci 2007 (přes 716 milionů korun) a z jeho porovnání se stanovenou nejvyšší možnou mírou špatné evidence1 (hladinou významnosti) je zřejmé, že účetní závěrka k 31. prosinci 2007 podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Také účetní závěrka sestavená k 31. prosinci 2007 byla spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly MŠMT za rok 2007,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Na zjištěných nesprávnostech se podílelo nadhodnocení a podhodnocení jednotlivých položek příslušných výkazů. „Vzhledem ke zjištěným nesprávnostem, které se promítly v účetní závěrce kontrolované osoby, je nezbytné, aby MŠMT ve svém účetnictví zabezpečilo provedení oprav a změny v účetním systému, které by odstranily nedostatky,“ řekl Dohnal.

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a kontrolovaným obdobím rok 2007 včetně souvisejícího období.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/10. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Jaromíra Steidlová.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


1 V souladu s doporučením mezinárodních kontrolních standardů INTOSAI a s ohledem na skutečnost, že tato kontrolní akce byla následnou kontrolní akcí, byla nejvyšší možná míra špatné evidence, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou, stanovena ve výši 1 % z hodnoty výdajů, které nejpřiměřeněji zobrazují rozsah finanční činnosti této účetní jednotky.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky