Česká národní zdravotní pojišťovna nevymáhala podle NKÚ důsledně dlužné pojistné a penále

TISKOVÁ ZPRÁVA – 2. prosince 2008


Stěžejní činností zdravotní pojišťovny je výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění, správa svěřených prostředků a financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona Českou národní zdravotní pojišťovnou (ČNZP) na toto veřejné zdravotní pojištění.

Veškeré vybrané pojistné je příjmem základního fondu zdravotního pojištění. Příjmy uvedeného fondu ČNZP činily v roce 2005 přes 4,4 mld. korun, v roce 2006 přes 4,9 mld. a v roce 2007 více než 5,4 mld. korun.

„Zjistili jsme, že ČNZP nevěnovala potřebnou pozornost výběru pojistného. Například pouze výjimečně využila možnosti stanovit pravděpodobnou výši pojistného. Úkony při vymáhání dlužného pojistného a penále prováděla se značnou časovou prodlevou. Bylo také zjištěno, že informační systém ČNZP neobsahoval vždy aktualizovaná data o dlužném pojistném a že účetnictví ČNZP nebylo průkazné a úplné,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

ČNZP prováděla kontrolu úhrad zdravotní péče pomocí informačního systému a dále kontrolami prováděnými revizními lékaři ve zdravotnických zařízeních. „V průběhu tří sledovaných let bylo revizními lékaři provedeno celkem 414 kontrol, z toho v roce 2007 pouze 62. Na základě výsledků kontrol vyčíslila ČNZP v kontrolovaném období nemocnicemi neoprávněně vykázanou zdravotní péči ve výši přes 42 milionů korun, kterou do doby ukončení kontroly NKÚ vůči nemocnicím nekompenzovala,“ řekl F. Dohnal.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2007 a v případě věcných souvislostí i předchozí období a období do ukončení kontroly. Kontrola byla provedena v době od března do září 2008 u České národní zdravotní pojišťovny se sídlem Praha 2.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/11. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ JUDr. Eliška Kadaňová.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky