V účetních závěrkách opakuje MPSV typově stejné chyby

TISKOVÁ ZPRÁVA – 8. ledna 2009


Cílem kontroly NKÚ bylo prověřit spolehlivost účetních závěrek k 31. prosinci 2007 předkládaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Úřadem práce Brno-město (ÚP BM) jako podklad pro závěrečný účet kapitoly. „Prověřili jsme také, zda při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2007 postupovalo MPSV v souladu s příslušnými právními předpisy,“ řekl František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

„Vzhledem k rozsahu zjištěné celkové nesprávnosti v účetní závěrce MPSV a k jejímu porovnání se stanovenou nejvyšší možnou mírou špatné evidence1 (hladinou významnosti) je zřejmé, že účetní závěrka MPSV nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví za účetní období roku 2007 v souladu se zákonem o účetnictví a s příslušnými právními předpisy. Účetní závěrka ÚP BM naopak věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví podává. U ČSSZ jsme účetní závěrku neposuzovali,“ uvedl prezident Dohnal.

Kontroloři konstatovali, že účetní závěrka sestavená MPSV k 31. prosinci 2007 nebyla spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2007 podle vyhlášky č. 419/2001 Sb. U účetní závěrky ÚP BM tomu bylo naopak, ta spolehlivým podkladem byla.

Celková nesprávnost v závěrečném účtu kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2007 byla zjištěna ve výši 10 483 873 929,06 korun, z toho nesprávnost ve výkazu rozvaha organizačních složek státu činila 657 042 825,48 korun a nesprávnost ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 9 826 831 103,58 korun.

„Vzhledem ke zjištěným nesprávnostem v účetních závěrkách jednotlivých kontrolovaných osob je nezbytné, aby kontrolované osoby provedly ve svém účetnictví takové opravy, které by odstranily výše popisované nedostatky,“ doporučil František Dohnal.

Kontrolní akce č. 08/13 následovala po kontrolní akci č. 07/13, při které byly u MPSV a ČSSZ podrobeny kontrole typově shodné skutečnosti a použity obdobné postupy kontroly s tím rozdílem, že kontrolovaným obdobím byl rok 2006, tj. závěrečný účet a účetní závěrka MPSV za rok 2006. Při kontrolní akci č. 08/13 byl kontrolovaným obdobím rok 2007, tj. závěrečný účet a účetní závěrka MPSV za rok 2007.

„Kontrolované osoby deklarují snahu napravit zjištění a provedly některá z vhodných opatření k nápravě. Účetní závěrky k 31. prosinci 2007 (zejména v případě účetní závěrky MPSV) však byly i nadále ovlivněny řadou nesprávností, typově shodných s těmi, které se vyskytly i v účetním období roku 2006. Pro úplnost je třeba říci, že úplné posouzení účinnosti přijatých opatření k nápravě bude možné až za účetní období roku 2008,“ přiblížil prezident Dohnal.

Kontrola byla prováděna v době od března 2008 do září 2008. Kontrolovanými osobami byly: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), Úřad práce Brno-město se sídlem v Brně (ÚP BM), hlavní město Praha (HMP), městská část Praha 5.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/13. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jan Vedral.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


1 V souladu s doporučením mezinárodních kontrolních standardů INTOSAI byla nejvyšší možná míra špatné evidence, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou, stanovena jako 2 % z hodnoty, která nejpřiměřeněji zobrazuje rozsah finanční činnosti účetní jednotky. V případě MPSV, ČSSZ a ÚP BM představují tuto hodnotu výdaje.


tisk stránky