Ministerstvo zdravotnictví se podle NKÚ o své státní podniky příliš nezajímalo

TISKOVÁ ZPRÁVA – 12. února 2009


Ministerstvo zdravotnictví nevěnovalo státním podnikům v některých oblastech dostatečnou pozornost. Svědčí o tom zejména nedostatky v zakládacích listinách, pozdní schvalování účetních závěrek a výročních zpráv i zdlouhavý proces schvalování prodeje nepotřebného majetku. To je výsledek kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Jeho cílem bylo prověřit hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem státu převedeným státním léčebným zařízením. U Ministerstva zdravotnictví prověřovali kontroloři plnění funkce zakladatele.

„Ministerstvo zdravotnictví dozorčím radám státních podniků nevymezilo rozsah zásadních otázek, které by dozorčí rady měly schvalovat. Tím se vzdalo možnosti kontroly řízení státních podniků prostřednictvím svých zástupců v dozorčích radách,“ uvedl prezident NKÚ František Dohnal.

Kontrolou NKÚ pak byly zjištěny dílčí nedostatky v účetnictví státních podniků, v evidenci nemovitostí i v inventarizaci majetku. „Například Státní léčebné lázně Bludov v roce 2001 uzavřely s tehdejším podílovým spoluvlastníkem – obchodní společností – dohodu, kterou se zbavily svého podílu na budovách a pozemcích lázní, aniž by měly souhlas zakladatele. Na druhé straně Ministerstvo zdravotnictví, které si v polovině roku 2007 nechalo zpracovat právní analýzu napadnutelnosti zmíněné dohody, do ukončení kontrolní akce nerozhodlo o dalším postupu. V případě státního podniku BALMED Praha, který spravuje a postupně odprodává majetek po zprivatizovaných státních lázeňských podnicích, od roku 2006 do ukončení kontrolní akce ministerstvo schválilo pouze jednu veřejnou dražbu ze šesti žádostí státního podniku o odprodej nepotřebného majetku,“ doplnil prezident NKÚ Dohnal.

U státních podniků byly zjištěny také nedostatky při pořizování, opravách a udržování dlouhodobého hmotného majetku. „Například státní léčebné lázně Karlova Studánka nedostatečně připravily rekonstrukci bazénu. To mělo za následek uzavření 19 dodatků ke smlouvě o dílo ze srpna 2006 a navýšení ceny o 13 847 000 korun bez DPH, což je téměř o padesát procent více, než předpokládala původní smlouva,“ řekl František Dohnal, prezident NKÚ.

Kontrolováno bylo období od roku 2005 do roku 2007, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo zdravotnictví, BALMED Praha, státní podnik, Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik, Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, a Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/21. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Antonín Macháček.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky