ČR zřejmě nedodrží termín implementace směrnice o čištění městských odpadních vod

TISKOVÁ ZPRÁVA – 9. června 2009


Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřoval přípravu a realizaci velkých investičních akcí v oblasti čištění odpadních vod z hlediska formální a věcné správnosti. Prováděl kontrolu administrace nástrojů stanovených pro poskytování prostředků z rozpočtu Evropské unie a ověřoval také plnění opatření přijatých v této oblasti na základě předchozích kontrol.

V oblasti ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky odpadních vod se ČR zavázala k implementaci směrnice Rady o čištění městských odpadních vod již před vstupem do Evropské unie. Směrnice stanoví požadavky na kvalitu městských odpadních vod před jejich vypouštěním do vodotečí a členské státy EU jsou povinny tyto požadavky naplnit, ČR do 31. prosince 2010.

Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 06/31Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství, vyhodnotil stav implementace směrnice. Bylo zjištěno, že realizace řady akcí je odsouvána do let 2008–2010. Kontroloři NKÚ se nyní zaměřili na aktuální stav plnění směrnice, na finanční zajištění realizace nezbytných opatření a na případná rizika, která by mohla negativně ovlivnit splnění závazku ČR. Kontrole byla podrobena činnost jednotlivých subjektů implementační struktury při poskytování prostředků z EU a též příprava a realizace vybraných vodohospodářských staveb.

„Kontrola prokázala, že podmínky výše uvedené směrnice nesplňuje 314 aglomerací, z nichž 50 aglomerací včetně Prahy nezpracovalo ani kompletní přípravnou dokumentaci projektů.

S ohledem na dobu trvání přípravné a realizační fáze projektu je zřejmé, že v roce 2010 nebudou nezbytná opatření v těchto aglomeracích dokončena. Prodloužení přechodného období pro implementaci směrnice je nereálné, neboť délka přechodného období je součástí smlouvy o přistoupení ČR k EU. Nesplnění termínu je spojeno se sankcí, kterou mohou orgány EU uplatnit vůči ČR,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Evropská komise dosud nevydala jednoznačné stanovisko definující pojem „vyřešená aglomerace“. Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tedy stanovily vlastní kritéria. Nesouhlasné stanovisko Evropské komise s těmito kritérii by však mohlo ovlivnit předpokládanou výši nákladů na realizaci opatření i termín zajištění žádoucího stavu. Předpokládané náklady na realizaci opatření činí pro období let 2007–2010 přes 49 miliard korun a budou financovány zejména z fondů EU (přes 33 miliard, tj. 67,5 %). ČR však musí zajistit spolufinancování ve výši téměř 16 miliard, z této částky by investoři měli vynaložit z vlastních zdrojů přes 10 miliard.

Strategie financování zpracovaná v roce 2007 předpokládá, že z operačního programu Životní prostředí bude na vodohospodářské projekty čerpána finanční částka ve výši necelých 24 miliard korun. Podle analýzy provedené MŽP bude na tyto projekty poskytnuto z prostředků EU o cca 8,5 mld. méně. Důvodem jsou smlouvy uzavřené mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury, které dle vyjádření Evropské komise nesplňují podmínky tzv. nejlepší mezinárodní praxe. Ty dosud nesplňují některé smlouvy uzavřené mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury u projektů financovaných z Fondu soudržnosti v období let 2004–2006. V případě, že nedojde k jejich úpravě, nebude příjemci podpory proplacena závěrečná platba ve výši 20 % z poskytnuté podpory EU. Důsledkem nedořešených podmínek je zvýšení vlastních nákladů konečných příjemců dotace na spolufinancování projektů.

Kontrolováno bylo období let 2004 až 2008, v případě věcných souvislostí též období předcházející a následné. Kontrola byla prováděna od června 2008 do února 2009 u těchto kontrolovaných osob: Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo životního prostředí; Státní fond životního prostředí ČR a další (kompletní seznam viz informace z kontrolní akce).

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/22. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky