Odsouvání oprav silnic vedlo podle NKÚ k nárůstu nákladů na pozdější opravy

TISKOVÁ ZPRÁVA – 5. června 2009


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití finančních prostředků určených na akce oprav a údržby dálnic a silnic I. třídy. Rozhodujícím zdrojem financování akcí oprav a údržby byly prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Do rozpočtu fondu však byly prioritně zařazovány rozestavěné akce a akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a z úvěrů přijatých Českou republikou, na které bylo ve schválených rozpočtech SFDI vyčleněno přes 90 % finančních prostředků určených pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Nebyla zahájena realizace schváleného programu Program opravy silnic I. třídy a dálnic – R II, ze kterého mělo být v letech 2007 až 2010 vynaloženo na akce oprav 11,6 mld. korun.

„Z důvodu nezajištění finančních prostředků byly opravy některých úseků pozemních komunikací odsouvány i o několik let. V řadě případů tak došlo k nárůstu nákladů na opravu. Za období let 2006 až 2008 se u 208 akcí zvýšily náklady o téměř 1,5 mld. korun, tj. o 18 %. Předpokládaná doba realizace nebyla dodržena u 167 akcí, tj. u 69 % akcí,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Při realizaci akcí oprav byly z pohledu četnosti výskytu zjištěny ojedinělé nedostatky, které se týkaly porušení rozpočtové kázně ve výši 1,1 mil. Kč (zjištěno u dvou akcí), hospodárnosti a průkaznosti prováděných prací ve výši 3,8 mil. Kč (zjištěno u tří akcí), veřejných zakázek (nedostatky byly v osmi případech) a stavebního povolení nebo ohlášení prací (nedostatky byly u 14 akcí nebo stavebních objektů).

Ministerstvo dopravy uzavřelo od září 2007 v krajích, kde byly krajem zřízeny příspěvkové organizace pro provádění údržby silnic II. a III. třídy, s těmito organizacemi smlouvy na provádění údržby silnic I. třídy. Předtím údržbu zabezpečovali dodavatelé vybraní ŘSD v zadávacích řízeních. „Ministerstvo neprovedlo posouzení výhodnosti změny proti předcházejícímu stavu. Nedoložilo ani žádné konkrétní důvody, které ke změně vedly. Srovnávací analýzou jednotkových cen příslušných prací bylo zjištěno, že změněný způsob zabezpečování údržby je ročně dražší až o 296 milionů korun,“ řekl prezident Dohnal.

U provádění údržby bylo v sedmi případech zjištěno nehospodárné vynakládání finančních prostředků v celkové výši 22,4 milionů korun.

Schvalování, zabezpečování financování a sledování realizace bylo prověřeno u 243 akcí s náklady nebo předpokládanou finanční potřebou v celkové výši téměř 25,3 mld. korun. Příprava a realizace byly podrobněji prověřeny u 60 z těchto akcí s náklady nebo předpokládanou finanční potřebou v celkové výši přes 4,1 mld. korun. Byla prověřena i zimní a běžná letní údržba silnic I. třídy prováděná dodavateli na základě dlouhodobých smluv. Vynaloženo na ni bylo kolem 3 mld. korun ročně, z toho cca 1,3 mld. z prostředků státního rozpočtu (v roce 2008).

Kontrolováno bylo období od roku 2006 do roku 2008, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna od září 2008 do března 2009. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/27. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jiří Adámek.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky