NKÚ zjistil nedostatky ve vedení majetku v účetnictví, v inventarizaci a ve vnitřním kontrolním systému

TISKOVÁ ZPRÁVA – 30. září 2009


Nedostatky u všech kontrolovaných osob především ve vedení majetku v účetnictví, nedostatky při provádění inventarizace majetku a závazků a nedostatky v nastavení vnitřního kontrolního systému. To jsou závěry kontrolorů Nejvyššího kontrolního úřadu, kteří měli za cíl prověřit hospodaření s majetkem státu, vedení majetku státu v účetní evidenci a nakládání s majetkem státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008.

„Ústav pro studium totalitních režimů (Ústav) v roce 2008 průkazně nedoložil tvorbu souborů movitých věcí, jejich zařazování do majetku, změny a vyřazování spolu s jejich oceňováním. V roce 2008 nezavedl do své účetní evidence nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě přes 1,1 milionu korun,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Česká rozvojová agentura (ČRA) nevykazovala v roce 2008 pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 210 tis. Kč na v rozvaze, Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice nevykázal výdaje na technické zhodnocení v hodnotě 96 tis. Kč na majetkových účtech v rozvaze, ale ve výkazu zisku a ztráty jako výdaje na opravy a udržování.

V oblasti inventarizace majetku a závazků kontroloři zjistili, že Ústav neprovedl v roce 2008 fyzickou inventuru skutečného stavu pozemků a staveb. Neprovedl také inventarizaci dlouhodobého nehmotného majetku a majetku vedeného v operativní evidenci k stanovenému datu 31. prosince 2008. Zároveň neprokázal stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. prosinci 2008 stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do 31. prosince 2008. Některé inventurní soupisy Archivu bezpečnostních složek (Archiv) a výše uvedeného dětského domova neobsahovaly zákonem předepsané náležitosti.

„V oblasti vnitřního kontrolního systému jsme zjistili, že Archiv a ČRA nestanovily v určitém období oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob, vztahující se k připojování podpisového záznamu. Archiv nevymezil v určitém období funkce správce rozpočtu, příkazce operace a hlavní účetní,“ uvedl prezident Dohnal.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 a 2008, v případě věcných souvislostí i období navazující. Kontrolovanými osobami byly Ústav pro studium totalitních režimů; Archiv bezpečnostních složek; Česká rozvojová agentura; Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 pod číslem 09/06. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Mgr. Zdeňka Profeldová.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky