NKÚ kontroloval finance určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie

TISKOVÁ ZPRÁVA – 1. října 2009


Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) byla zaměřena na peněžní prostředky státu, které byly v období 2005–2008 určeny v celkové výši přes dvě miliardy korun na úspory energie a podporu obnovitelných zdrojů energie. U jednotlivých akcí bylo kontrolováno dodržení projektovaných parametrů a dosažení očekávaných přínosů. Kontroloři nezjistili výrazné rozdíly mezi ukazateli uváděnými v rozhodnutích a skutečně dosahovanými parametry a přínosy.

„Při čerpání peněžních prostředků podpor na straně příjemců nebyly zjištěny závažné nedostatky, které významně snižují efektivitu využití podpor. Jedinou výjimkou bylo porušení rozpočtové kázně, které bylo postoupeno příslušnému finančnímu úřadu,“ řekl v souvislosti s kontrolou prezident NKÚ František Dohnal.

Z vyhodnocení aktuálních podkladů předložených kontrolovanými osobami vyplývá nedosažitelnost indikativního cíle 8% podílu výroby z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé domácí spotřebě elektřiny v roce 2010. Na toto nebezpečí upozornila již kontrolní akce NKÚ 05/08 „Hospodaření s finančními prostředky určenými na Státní program podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů“. Přesto ani Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které má svěřeno rozhodující pravomoci v energetické politice státu, ani Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nepředložilo návrh koncepčního řešení vedoucího k obratu ve vývoji tohoto ukazatele.

„Kontrolované programy přispívají pouze v malé nebo zanedbatelné míře ke zvyšování objemu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie i k úsporám energie,“ řekl Dohnal.

Přestože existují analýzy se závěrem, že v podmínkách ČR má největší rozvojový potenciál výroba energie z biomasy především cíleně pěstované, má podpora využití obnovitelných zdrojů energie plošný charakter. Cenová regulace u výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů zaručuje rentabilitu všech druhů OZE. Podpora zdrojů s nejvyšší investiční náročností zvyšuje významněji cenu elektřiny, za kterou je prodávána konečným zákazníkům (platí to především pro fotovoltaické elektrárny). Celostátní koncepce, která by stanovila priority pro využití jednotlivých druhů OZE a vedla k cílenému směrování podpor, stanovena není.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2008, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna od listopadu 2008 do června 2009.

Kontrolovanými osobami byly MPO, MŽP, Státní fond životního prostředí ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Pardubický kraj, město Litvínov, obce Hrušovany, Kněžmost a Zdíkov a další (viz informace z kontrolní akce 08/38).

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/38. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Zdeněk Brandt.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky