Účetní závěrka MPSV nepodává věrný a poctivý obraz účetnictví

TISKOVÁ ZPRÁVA – 29. září 2009


Spolehlivost účetních závěrek k 31. prosinci 2008 předkládaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřadem práce (ÚP) v Plzni jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu prověřovali kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Cílem kontroly bylo dále prověřit, zda při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 postupovalo MPSV v souladu s příslušnými právními předpisy.

„Vzhledem k rozsahu zjištěné celkové nesprávnosti v účetní závěrce MPSV sestavené k 31. prosinci 2008 a jeho porovnání se stanovenou nejvyšší možnou mírou špatné evidence (hladinou významnosti) je zřejmé, že účetní závěrka ministerstva nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví za účetní období roku 2008 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy. Naopak je tomu v případě ÚP v Plzni, kde je při shodném způsobu posouzení zřejmé, že účetní závěrka věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví podává,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal. Z výše uvedeného tak vyplývá, že na rozdíl od ÚP v Plzni nebyla účetní závěrka sestavená MPSV spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2008.

V případě MPSV se na celkové nesprávnosti ve výkazu „Rozvaha“ nejvýznamněji podílelo nesprávné účtování závazků týkající se projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Všechny nesprávnosti zjištěné u jednotlivých kontrolovaných osob byly v závěrečném účtu agregovány v číselných sestavách. Celková nesprávnost v závěrečném účtu kapitoly 313 byla zjištěna ve výši přes 3,5 mld. korun, z toho nesprávnost ve výkazu rozvaha organizačních složek státu téměř 3,3 mld. a nesprávnost ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu necelých 248 mil. korun.

„Vzhledem ke zjištěným nesprávnostem v účetních závěrkách jednotlivých kontrolovaných osob je nezbytné, aby kontrolované osoby provedly ve svém účetnictví takové opravy, které by odstranily výše popisované nedostatky,“ uvedl Fr. Dohnal.

Tato kontrolní akce následovala po kontrolních akcích č. 08/13 a 07/13, které se, za použití stejných kontrolních postupů, zaměřily na typově shodný předmět kontroly. Rozdíly spočívaly v kontrolovaném účetním období. MPSV k výsledkům kontrolních akcí 07/13 i 08/13 deklarovalo, že přijme opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků. Přestože nejvýznamnější nedostatky byly napravovány či napraveny, některé nedostatky a nesprávnosti se podle kontrolorů opakovaly i v kontrolovaném období roku 2008.

Kontrola byla prováděna v době od února do července 2009. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce v Plzni.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 pod číslem 09/05. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jan Vedral.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


Spolehlivost účetní závěrky k 31. prosinci 2008

Hladina významnosti a celková nesprávnost (v Kč)

Kontrolovaná osoba Vykázané výdaje Hladina významnosti Celková nesprávnost
MPSV 42 540 310 140,00 850 806 202,80 3 527 503 813,90
ÚP v Plzni 982 431 770,00 19 648 635,40 2 990 999,00

V souladu s doporučením mezinárodních kontrolních standardů INTOSAI je nejvyšší možná míra špatné evidence, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou, stanovena jako 2 % z hodnoty, která nejpřiměřeněji zobrazuje rozsah finanční činnosti účetní jednotky. V případě MPSV a ÚP v Plzni představují tuto hodnotu výdaje.

tisk stránky