Účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2008 nepodává podle NKÚ poctivý obraz účetnictví

TISKOVÁ ZPRÁVA – 10. prosince 2009


Účetní závěrka Ministerstva zemědělství (MZe) nebyla podle NKÚ spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly 329 – MZe za rok 2008. Celková nesprávnost byla vyčíslena ve výši přes 1,4 mld. korun a podílelo se na ní nadhodnocení a podhodnocení jednotlivých položek příslušných výkazů. Závěrečný účet kapitoly neobsahoval některé povinné skutečnosti.

K tomuto závěru došli kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu. Ti si dali za cíl prověřit spolehlivost účetní závěrky k 31. prosinci 2008 předkládané MZe jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 329 – Ministerstvo zemědělství. Kontroloři také prověřovali, zda ministerstvo postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 v souladu s příslušnými právními předpisy.

„Vzhledem k nesprávnostem, které byly zjištěny v účetní závěrce je nezbytné, aby Ministerstvo zemědělství ve svém účetnictví provedlo takové opravy, které by odstranily zjištěné nedostatky. Je nutné, aby ministerstvo zavedlo takový kontrolní systém, který by byl způsobilý zabraňovat vzniku těchto nesprávností,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

V souladu s doporučením mezinárodních kontrolních standardů INTOSAI byla nejvyšší možná míra špatné evidence, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou, stanovena ve výši 2 % z hodnoty výdajů, které nejpřiměřeněji zobrazují rozsah finanční činnosti dané účetní jednotky.

Z rozsahu zjištěných celkových nesprávností v účetní závěrce ve výši přes 1,4 mld. korun a z jeho porovnání se stanovenou nejvyšší možnou mírou špatné evidence (hladinou významnosti) je zřejmé, že účetní závěrka MZe k 31. prosinci 2008 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu se zákonem a příslušnými právními předpisy platnými v ČR pro oblast účetnictví.

Tabulka – Hladina významnosti a celková nesprávnost (v tis. Kč)

Způsob určení hladiny významnostiHladina významnosti Celková nesprávnost
2 % z výdajů vykázaných ve výši 42 264 685,52 845 293,71 1 424 196,00

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství, kontrolovaným obdobím rok 2008, v případě věcných souvislostí i předchozí období a část roku 2009 do ukončení kontroly. Kontrola byla prováděna v době od března do září roku 2009.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 pod číslem 09/08. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Jaromíra Steidlová.

Bc. Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky