NKÚ prověřil peněžní prostředky určené na podporu bydlení

TISKOVÁ ZPRÁVA – 14. září 2010


Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil činnost Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) při zajišťování bytové politiky a činnost MMR a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) při poskytování podpory v této oblasti. Ministerstvo a fond poskytly v kontrolovaných letech 2006 až 2009 na podporu bydlení celkem 16 miliard korun. Kontrole bylo podrobeno 30 akcí u 21 příjemců podpory s celkovou podporou 422,6 mil. Kč.

„Koncepce bytové politiky zpracovaná MMR obsahuje základní záměry a nástroje podpory bydlení, ne však konkrétní vymezení žádoucího stavu, kterého má být dosaženo. Ministerstvo dostatečně neplnilo svou úlohu v oblasti koordinace, nestanovilo ani nevyhodnocovalo očekávaný vliv podpor na bydlení poskytovaných ostatními ministerstvy a informace o výši jimi poskytovaných podpor získávalo pouze z veřejných zdrojů. Nemělo ani oficiální údaje o výši podpor poskytovaných SFRB,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

SFRB podle kontrolorů nevytváří dlouhodobé zdroje financování bytové politiky a neplní tak jednu ze základních funkcí, pro kterou byl zřízen. Prostředky, které získal v roce 2000 z příjmů z privatizace, byly téměř vyčerpány, a to převážně na dotace, které byly preferovány před návratnou finanční výpomocí. V rozporu s původním záměrem zřízení SFRB by dotace od roku 2011 měly být plně hrazeny z prostředků státního rozpočtu.

Podpora MMR a SFRB měla být původně doplňková a motivační mj. pro zvýšení dostupnosti bydlení pro určené skupiny. „V programech však nebyly stanoveny ukazatele, podle kterých by bylo možné hodnotit účinnost poskytovaných podpor a dopad na vymezené cílové skupiny, ale byly stanoveny pouze technické parametry (jako např. počet postavených bytových jednotek). Oba jmenované subjekty nevytvořily mechanismus, který by jim umožnil zjistit, zda jsou podpořené nájemní byty skutečně cílovou skupinou využívány,“ konstatoval Dohnal.

Pravidla podpory, podle kterých SFRB poskytoval dotace, byla nepřehledná a často docházelo k jejich změnám, když např. ze 14 nařízení vlády jich bylo deset novelizováno. Ministerstvo ze stanovených pravidel poskytovalo časté výjimky a nevybíralo akce k podpoře dostatečně transparentně.

Systém podpory hypotečních úvěrů byl nastaven tak, že v letech 2006 až 2009 byla třetina ze 423,7 milionů korun vynaložených z MMR uhrazena hypotečním bankám za administraci podpory. U sedmi příjemců podpory z 21 kontrolovaných byly zjištěny nedostatky, z nichž nejčastější byly v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek a ve využití pořízených bytů.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2006 až 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Kontrola byla prováděna v době od října 2009 do května 2010. Kontrolovanými osobami byli Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení a vybraní příjemci peněžních prostředků (seznam viz informace z kontrolní akce).

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 pod číslem 09/24. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.

Mgr. Bc. Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky