Účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2009 podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví

TISKOVÁ ZPRÁVA – 8. prosince 2010


Cílem další z kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit spolehlivost účetní závěrky k 31. prosinci 2009 předkládané Ministerstvem zemědělství (MZe) jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu. Dále také prověřit, zda ministerstvo postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2009 v souladu s příslušnými právními předpisy.

„Na základě porovnání hladiny významnosti1 s hodnotou celkové nesprávnosti lze konstatovat, že účetní závěrka Ministerstva zemědělství sestavená k 31. prosinci 2009 podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky za účetní období roku 2009 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy platnými v České republice pro oblast účetnictví,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Celková nesprávnost v závěrečném účtu kapitoly MZe za rok 2009 byla vyčíslena ve výši téměř 320 mil. korun. Na této nesprávnosti se podle kontrolorů podílelo nadhodnocení a podhodnocení jednotlivých položek příslušných výkazů. „Vzhledem k nesprávnostem, které byly zjištěny je nezbytné, aby ministerstvo provedlo ve svém účetnictví opravy, které by odstranily zjištěné nedostatky,“ upozornil Dohnal. Závěrečný účet ministerstva neobsahoval některé povinné údaje stanovené ve vyhlášce o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu.

Nejvyšší kontrolní úřad opakovaně konstatuje, že předpisy regulující účetnictví organizačních složek státu jsou v oblasti účtování a vykazování majetkových účastí státu nedostatečné a nejednoznačné. Je důležité řešit problematiku zatřiďování majetkových účastí podle míry uplatňovaného vlivu na osoby představující majetkovou účast, tj. podle vlivu rozhodujícího a podstatného, a na ostatní majetkové účasti. Současné předpisy regulující účetnictví tyto vlivy nevymezují uspokojivě ve vztahu ke skutečnosti, že jde o majetkové účasti státu jako právnické osoby. Správnost vykazování majetkových účastí MZe proto nebyla posuzována.

Při kontrole bylo zjištěno, že pozemky v účetní hodnotě 55,8 mil. korun byly v rozporu se zákonem o majetku ČR vloženy do akciové společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů bez souhlasu vlády.

Kontrolní akce č. 10/07 následovala po kontrolní akci č. 09/08, která byla při použití stejných kontrolních postupů zaměřena na typově shodný předmět kontroly. Rozdíl mezi kontrolními akcemi spočíval v kontrolovaném účetním období. „Ministerstvo v reakci na výsledky předchozí kontrolní akce deklarovalo, že přijme opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků. Přestože nejvýznamnější nedostatky byly napravovány či napraveny, některé se i v kontrolovaném období roku 2009 opakovaly,“ upozornil prezident NKÚ.

Na základě zjištěných skutečností bylo prokázáno, že MZe v roce 2009 nemělo v oblasti účetnictví, účetního a finančního výkaznictví a sestavování závěrečného účtu kapitoly zaveden vnitřní kontrolní systém, který by zabraňoval vzniku nesprávností, případně je odstraňoval. V důsledku toho nebylo schopno identifikovat a opravit všechny nesprávnosti v účetní závěrce a v závěrečném účtu. Důležitým prvkem vnitřního kontrolního systému je inventarizace. V roce 2009 byly opět identifikovány nedostatky v této oblasti a byly zjištěny i neprůkazné účetní záznamy.

Porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech bylo zjištěno v celkové výši přes 436 tisíc korun.

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství. Kontrolovaným obdobím byl rok 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna od března do září roku 2010.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/07. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Jaromíra Steidlová.

Mgr. Bc. Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


1) V souladu s doporučením mezinárodních kontrolních standardů INTOSAI byla nejvyšší možná míra špatné evidence, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou, stanovena jako 2 % z hodnoty výdajů, které nejpřiměřeněji zobrazují rozsah finanční činnosti MZe.

Hladina významnosti a celková nesprávnost (v Kč)
Způsob určení hladiny významnosti Hladina významnosti Celková nesprávnost
2 % z výdajů vykázaných ve výši 52 722 478 777,09 1 054 449 575,54 319 828 660,74

tisk stránky