NKÚ zkontroloval prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

TISKOVÁ ZPRÁVA – 27. ledna 2011


Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kontroloval více než rok Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky (VZP). Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch VZP. Nedostatky byly shledány zejména ve financování projektu elektronických zdravotních knížek.

Kontrole byly podrobeny z hlediska legality, formální a věcné správnosti zejména: výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění včetně vymáhání a odpisu pohledávek, úhrady zdravotní péče včetně prostředků zdravotnické techniky, účetnictví, vybrané fondy a zajišťování specifických činností svěřených VZP. Účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků nebyla posuzována, neboť právní předpisy nestanoví potřebná kritéria pro jejich objektivní zhodnocení.

„VZP neúčtovala o odpisech pohledávek ve výši dosahující téměř 118 milionů korun v období, se kterým tyto skutečnosti věcně a časově souvisely. Zjistili jsme také, že vyhláška provádějící ustanovení zákona o účetnictví pro zdravotní pojišťovny nezohledňuje všechna specifika jejich činnosti. VZP dále neprokázala, že k 31. prosinci 2007 a 31. prosinci 2008 provedla v souladu se zákonem o účetnictví dokladovou inventuru pohledávek z veřejného zdravotního pojištění,“ konstatoval prezident NKÚ František Dohnal.

Pro zachování základního principu veřejného zdravotního pojištění (tj. hradit z vybraného pojistného poskytnutou zdravotní péči) je mimořádně důležité dbát na to, aby úhrady prováděné ze základního fondu vždy úzce souvisely s poskytováním zdravotní péče. Tomuto principu u VZP odporuje hrazení projektu Elektronických zdravotních knížek (EZK) ze základního fondu VZP. Náklady na projekt EZK za rok 2008 ve výši téměř 92 milionů korun uhradila VZP ze základního fondu včetně poměrné části přeúčtované zálohy ve výši 25 milionů uhrazené z provozního fondu v roce 2007.

„Ke změně postupu při úhradách za projekt EZK, kdy namísto z provozního fondu byly úhrady prováděny ze základního fondu, přistoupila VZP v roce 2008 v návaznosti na změnu vyhlášky č. 418/2003 Sb1. Zákon však neukládá VZP poskytování služeb tohoto typu a povinnost informovat pojištěnce zajišťuje VZP nikoli prostřednictvím EZK. Pro úhrady za projekt EZK ze základního fondu tak nebyla nalezena potřebná zákonná opora a v tomto daném případě neměla VZP platbu ze základního fondu provést. Došlo tak ke krácení objemu prostředků určených na úhrady za poskytnutou zdravotní péči,“ řekl prezident Dohnal.

Kontroloři prověřovali i pojistné na veřejné zdravotní pojištění. V postupu VZP v oblasti pojistného nebyla na vybraném kontrolním vzorku zjištěna z hlediska dodržování právních předpisů závažná pochybení. Nedostatek však lze podle prezidenta NKÚ Dohnala spatřovat v tom, že ve větší míře docházelo k vymáhání pohledávek za plátce pojistného s velkým časovým odstupem, což úspěšnost vymožení výrazně snížilo. V kontrolovaných případech se jednalo o pohledávky v úhrnné výši přes 50 milionů korun, které kontinuálně existovaly déle než pět let. VZP v letech 2007 a 2008 vymohla z těchto pohledávek pouhých 0,23 %.

„VZP ČR v letech 2007-2009 v oblasti úhrad zdravotní péče neevidovala žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením, lze jí však vytknout, že při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními nepostupovala vždy podle vyhlášek Ministerstva zdravotnictví upravujících obsah těchto smluv,“ uvedl prezident NKÚ a dodal, že plnění povinností při úhradách za poskytnutou zdravotní péči, stejně jako kontrolu plnění těchto povinností znesnadňuje skutečnost, že platná právní úprava není v mnoha případech jednoznačná. Potřebným způsobem na sebe nenavazuje nebo je praxí již překonaná, popř. aplikovatelná pouze částečně.

Kontrola byla prováděna od října 2009 do října 2010 a to u kontrolované osoby Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Kontrola byla provedena na Ústředí VZP ČR, na čtyřech krajských pobočkách a vybraných územních pracovištích. Kontrolovaným obdobím byly především roky 2007 a 2008, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období roku 2009.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 pod číslem 09/29. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ JUDr. Eliška Kadaňová.

Mgr. Bc. Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


1) Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu.

tisk stránky