NKÚ zkontroloval financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh

TISKOVÁ ZPRÁVA – 18. dubna 2011


Kontrola se zaměřila na soubor činností vykonávaných Ministerstvem financí v souvislosti se správou kapitoly Státní dluh (SD), kterou podle rozpočtových pravidel tvoří příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a umořováním státního dluhu. MF při správě této kapitoly zajišťuje řízení, obsluhu a umořování státního dluhu a řídí likviditu státní pokladny. Tyto činnosti mají specifický charakter, jedná se zejména o vydávání a splácení státních dluhopisů, o jejich nákupy a prodeje na sekundárním trhu cenných papírů, o využívání finančních nástrojů k zajištění rizik spojených s vydáváním státních dluhopisů v cizích měnách a o další transakce prováděné na bankovních účtech MF.

V souvislosti se zvyšujícím se státním dluhem rostly i výdaje na jeho obsluhu. Negativní vliv na výši úrokových výdajů měla i skutečnost, že se v kontrolovaném období pohyboval podíl krátkodobého dluhu pod vyhlášenou limitní hodnotou 20 % – k 31. prosinci 2008 činil podíl krátkodobého dluhu 17,7 % a k 31. prosinci 2009 činil 14,7 %.

MF v kontrolovaném období nepostupovalo vždy v souladu s právními předpisy, popř. se svými interními předpisy. Kontrolou bylo zjištěno například:

  1. MF nezajistilo zahrnování peněžních prostředků na účtech Národního fondu do Souhrnného účtu státní pokladny ve smyslu ustanovení rozpočtových pravidel, přitom stav peněžních prostředků v cizích měnách dosahoval na těchto účtech např. v průběhu roku 2010 v přepočtu více než 40 mld. Kč.
  2. Dopady transakcí souvisejících s emisemi státních dluhopisů v cizích měnách MF vyhodnocovalo nedostatečně a vyhodnocení výdajů na dluhovou rezervu neprovádělo vůbec, ačkoliv např. v roce 2008 činil rozdíl mezi předpokládaným a skutečným stavem dluhové rezervy téměř 61 mld. Kč.
  3. O skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví a souvisejí s kapitolou SD, začalo MF účtovat až od roku 2008. Bylo zjištěno, že účetnictví za rok 2008 nebylo úplné a průkazné, neboť MF nevyúčtovalo zjištěné inventarizační rozdíly ve výši téměř 44,5 mld. Kč do účetního období roku 2008, za které byla inventarizace prováděna. V některých případech MF použilo vzhledem ke specifickému charakteru aktiv a pasiv začleněných do kapitoly SD postupy účtování odlišné od postupů stanovených právními a dalšími účetními předpisy. K odlišným způsobům účtování neuvedlo MF vysvětlující ani doplňující informace v příloze účetní závěrky za rok 2008 ani za rok 2009.
  4. Nedostatečné zajištění fungování vnitřního kontrolního systému v oblasti řídící kontroly (neurčení osoby odpovědné jako hlavní účetní, nepotvrzování správnosti souhrnných účetních dokladů příkazcem operace) a nevyužívání interního auditu ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
  5. U veřejných zakázek na právní služby v celkové výši 8,2 mil. Kč (včetně DPH) MF nedodrželo postup, resp. zásady stanovené zákonem o veřejných zakázkách.

Kontrola byla prováděna od května 2010 do ledna 2011. Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 a 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo financí. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/11. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ JUDr. Eliška Kadaňová.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky