NKÚ zkontroloval pořizování vybrané techniky Armády ČR

TISKOVÁ ZPRÁVA – 24. května 2011


Kontrole bylo podrobeno pořizování techniky Armády České republiky (dále jen „AČR“). Kontrola byla zaměřena především na soulad realizovaných nákupů vojenské techniky s koncepcemi AČR, na realizaci nákupů, splnění technických parametrů a využívání nakoupené techniky. NKÚ zkontroloval šest obchodních případů s celkovými výdaji státního rozpočtu ve výši cca 18 mld. Kč.

Dlouhodobým problémem Ministerstva obrany (dále jen „MO“) je absence koncepčního materiálu rozvoje AČR. Schválené koncepce z roku 2002 a 2003 pouze obecně definují vyzbrojovací programy. Nebyl v nich specifikován počet potřebné techniky, finanční prostředky, termíny pořízení a v některých případech nebylo ani zřejmé, jaké konkrétní techniky se nákup týká. Takto stanovené koncepce umožňují MO nakupovat vojenskou techniku bez dostatečně zdůvodněné aktuální potřeby.

Např. u nákupů středních terénních automobilů byla nejprve „odůvodněná potřeba“ 2 485 automobilů. Po snížení zdrojového rámce jich stačilo 976. Nákup radiolokátorů ARTHUR byl do koncepce zařazen s odůvodněním zajištění plnohodnotné účasti dělostřelectva na operacích mimo území členských států NATO. Od jejich pořízení v roce 2004 nebyly do zahraničních misí nasazeny.

Mezi hlavními projekty vyzbrojování byl v koncepcích MO uveden „velkokapacitní dopravní letoun“. Do této kategorie pořízené letouny A-319CJ ani letouny CASA C-295M nepatří. MO u taktických transportních letounů nerespektovalo stanovené termíny obnovy letadlového parku dopravního letectva AČR a provedlo jejich obměnu o dva až pět let dříve. MO deklarovalo nepotřebnost letounů L-159 a navrhlo výměnu 12 těchto letounů za čtyři letouny CASA C-295M (barterový obchod). V průběhu jednání však došlo k zásadním změnám a MO akceptovalo výměnu pěti letounů L-159 (včetně dvou přestavěných na dvoumístnou verzi) za jeden letoun CASA. Kupní cena za další tři letouny CASA činila přes 3,5 mld. Kč vč. DPH. Náčelník Generálního štábu AČR upozorňoval na nevýhodnost výměny zejména kvůli nedostatečnému doletu a přepravní kapacitě těchto taktických transportních letounů. MO obchod přesto realizovalo. Celkové náklady na pořízení čtyř letounů včetně servisní podpory dosáhly výše téměř 4,8 mld. Kč vč. DPH. Do těchto nákladů MO nezahrnulo hodnotu pěti letounů L-159 (pořízených pro AČR koncem roku 2003), ale pouze výdaje na přestavbu dvou z nich na dvoumístné. Navíc MO obešlo vládou omezenou výši finančních prostředků v programu 107 310, v jehož rámci byl obchod realizován. Část výdajů za servisní podporu ve výši téměř 1 mld. Kč vč. DPH hradí z jiných, a to neinvestičních zdrojů. Servisní podpora přitom byla součástí zadávací dokumentace i původní nabídky dodavatele.

MO postupovalo v některých případech tak, aby technika byla klasifikována jako vojenský materiál, aby mohlo pro pořízení techniky využít výjimku ze zákona o veřejných zakázkách a neprovést výběrové řízení.

Lehká obrněná vozidla IVECO pořídilo MO České republiky společně s MO Slovenské republiky, čímž mohlo postupovat mimo režim zadávacích pravidel EU. Oprávněnost postupu MO mimo režim zadávacích pravidel EU zkoumá Evropská komise.

Pořizování vybrané techniky AČR sice bylo realizováno v rámci programového financování, ale MO vkládalo akce do již probíhajících programů. Později zásadním způsobem rozšiřovalo jejich věcné, časové a finanční parametry, které ovšem nebyly zahrnuty v dokumentacích programů při jejich předložení Ministerstvu financí k prvotnímu odsouhlasení.

Kontrola byla prováděna od května 2010 do února 2011. Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2009, v případě věcných souvislostí též období předcházející a následné. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/10. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky