NKÚ kontroloval peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3

TISKOVÁ ZPRÁVA – 3. června 2011


Kontrolní akcí bylo prověřováno pořizování dálnice D3, která má vést ve směru Praha – České Budějovice – Dolní Dvořiště – státní hranice s Rakouskem. Z předpokládaných nákladů na pořízení ve výši 88 264 mil. Kč mělo být do konce roku 2010 vynaloženo 13 305 mil. Kč. Z celkové délky 174 km bylo realizováno 17 km, tj. necelých 10 %, a průměrné náklady na pořízení činily 290 mil. Kč/km. Průměrné náklady na pořízení zbylých úseků mají činit 530 mil. Kč/km.

Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) nedisponovalo závaznou koncepcí budování silniční a dálniční sítě a koncepce často měnilo. V případě dálnice D3 tak došlo k tříletému přerušení projektové přípravy, a to v době, kdy byla téměř na celou trasu zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Termín dokončení dálnice D3 byl několikrát odsouván. V době kontroly jej MD předpokládalo až za horizontem roku 2020. Naplnění cílů výstavby dálnice D3, kterým bylo vytvoření kapacitního napojení Jihočeského kraje na Prahu a napojení na budovanou rychlostní silnici S10 v Rakousku, je tak odsouváno o více než 10 let.

Příprava výstavby dálnice D3 trvá více než 20 let, a přesto nebylo vyřešeno její vedení územím Středočeského kraje. Za zpracování studií a hodnocení variant vedení tras tímto územím vynaložilo Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) od roku 2002 (náklady před tímto rokem nebylo možno z evidence ŘSD zjistit) 47 mil. Kč.

Ujasněny nebyly zdroje financování výstavby dálnice D3 ani nebyla závazně stanovena potřeba finančních prostředků na její pořízení. Pořizování dálnice D3 neprobíhalo podle pravidel pro financování programů, která platí pro prostředky státního rozpočtu, ale neplatí pro prostředky rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). MD předpokládalo výstavbu části dálnice D3 v Jihočeském kraji financovat formou projektu PPP. Několikrát však změnilo věcný obsah návrhu projektu PPP a nerealizovalo ani variantu schválenou vládou v roce 2008. Příprava projektu PPP probíhala od roku 2003 bez podstatného výsledku a kontrolované osoby na ni vynaložily nejméně 120 mil. Kč (přesnou částku nelze z příslušných evidencí zjistit). MD často měnilo i řídící a poradenské orgány pro přípravu projektu PPP a neprokázalo výhodnost realizace formou projektu PPP.

Dosud byl pořízen jen 17 km dlouhý úsek dálnice D3 Nová Hospoda – Tábor a rozestavěn 26 km dlouhý úsek Tábor – Veselí nad Lužnicí. Po dokončení staveb v realizaci tak bude v provozu úsek dlouhý 43 km, který bude přinášet jen dílčí společensko-ekonomické přínosy.

Vzhledem ke skutečnosti, že v období let 2006 až 2010 došlo u 23 staveb k nárůstu předpokládaných nákladů o 52 %, a poznatkům z jiných kontrolních akcí NKÚ, zaměřených na výstavbu dopravní infrastruktury, existuje reálné riziko dalšího růstu předpokládaných nákladů na výstavbu dálnice D3.

V oblasti nákladovosti staveb bylo zejména zjištěno, že:

  • ŘSD neposuzovalo technická řešení a opodstatněnost investičně náročných stavebních objektů z hledisek investičních a budoucích provozních nákladů.
  • ŘSD nemá stanovena účinná pravidla pro optimalizaci cen ve fázích přípravy a realizace akcí.
  • Účinnost v roce 2009 vládou schváleného krizového plánu MD k dosažení úspor při výstavbě dopravní infrastruktury byla v případě dálnice D3 nulová.
  • V průběhu přípravy akcí byly vznášeny samosprávnými orgány a zájmovými skupinami požadavky na doplnění o další objekty, které u řady staveb významně zvýšily předpokládané náklady až o několik miliard korun. V některých případech se tyto objekty staly formou závazných podmínek územních rozhodnutí součástí stavby.

Další nedostatky byly zjištěny v zadávacích řízeních, zejména pokud jde o vytváření dostatečného konkurenčního prostředí a transparentnost jejich průběhu, a v nehospodárném způsobu zabezpečování majetku pro činnost technického dozoru investora, na který již NKÚ upozornil v roce 2003 v kontrolní akci 02/13 - Programy výstavby a obnovy pozemních komunikací.

Kontrola byla prováděna od června 2010 do února 2011. Kontrolováno bylo období od roku 2006 do září 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolovanými osobami byly MD, SFDI a ŘSD. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/15. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jiří Adámek.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky